UNWE

Конкурси за доценти


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.09.2018
Наименование на конкурса Съвременен Испански език - лингвокултурология
Професионално направление Филология
Научна специалност Съвременен Испански език - лингвокултурология
Катедра Чужди езици и приложна лингвистика
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати ст. пр. д-р Стефка Василева Кожухарова
Доклад на научното жури 17.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.09.2018
Наименование на конкурса Славянски езици. Съвременен Руски език - делова комуникация и лингвокултурология
Професионално направление Филология
Научна специалност Славянски езици. Съвременен Руски език - делова комуникация и лингвокултурология
Катедра Чужди езици и приложна лингвистика
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати ст. пр. д-р Антония Иванова Пенчева
Доклад на научното жури 17.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 10.09.2018
Наименование на конкурса Статистика и демография (Статистически анализ на времеви редове)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Статистика и демография (Статистически анализ на времеви редове)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Атанас Георгиев Атанасов
Доклад на научното жури 16.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (дигитален бизнес)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (дигитален бизнес)
Катедра Предприемачество
Факултет Бизнес факултет
Кандидати гл. ас. д-р Николай Койчев Ванков
Доклад на научното жури 10.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Мария Славчева Маркова
Доклад на научното жури 09.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати гл. ас. д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева
Доклад на научното жури 09.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Социално управление (Управление на човешките ресурси и Основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (Управление на човешките ресурси и Основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Татяна Петрова Кичева
Доклад на научното жури 05.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Електронно управление, Административно обслужване)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Електронно управление, Административно обслужване)
Катедра Публична администрация
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Катя Емилова Кирилова
Доклад на научното жури 05.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (Корпоративна сигурност и антикризисно управление, Сигурност на енергийния бизнес)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Корпоративна сигурност и антикризисно управление, Сигурност на енергийния бизнес)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Нончо Иванов Димитров
Доклад на научното жури 04.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (Стопанска логистика, Управление на качеството в логистиката)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Стопанска логистика, Управление на качеството в логистиката)
Катедра Логистика
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Мария Сашкова Воденичарова
Доклад на научното жури 04.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 31.08.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (Екоикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати гл.ас. д-р Нина Кръстева Типова
Доклад на научното жури 03.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 30.08.2018
Наименование на конкурса Политология (Международни отношения:външна политика на Китай)
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология (Международни отношения:външна политика на Китай)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Антонина Иванова Хабова
Доклад на научното жури 01.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр.36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 27.08.2018
Наименование на конкурса Административно право и административен процес
Професионално направление Право
Научна специалност Административно право и административен процес
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати гл.ас. д-р Надежда Христова Христова
Доклад на научното жури 02.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 22.05.2018
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (оптимизация на производителността на бази от данни)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (оптимизация на производителността на бази от данни)
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Митко Генчев Радоев
Доклад на научното жури 05.06.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 22.05.2018
Наименование на конкурса Статистика и демография (регионални статистико-демографски изследвания)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Статистика и демография (регионални статистико-демографски изследвания)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Мариана Колева Мургова - Ферчева
Доклад на научното жури 08.06.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 14.05.2018
Наименование на конкурса Политология (международни отношения и външна политика: енергийна сигурност)
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология (международни отношения и външна политика: енергийна сигурност)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Елизабет Димитрова Йонева
Доклад на научното жури 29.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 11.05.2018
Наименование на конкурса Политология (международни отношения: нетрадиционни заплахи и нови войни)
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология (международни отношения: нетрадиционни заплахи и нови войни)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Боян Асенов Хаджиев
Доклад на научното жури 28.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 04.05.2018
Наименование на конкурса Планиране (конкурентоспособност на икономическите системи)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Планиране (конкурентоспособност на икономическите системи)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Йовка Петкова Банкова
Доклад на научното жури 04.06.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 02.05.2018
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Чуждестранна журналистика, медийна етика)
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Чуждестранна журналистика, медийна етика)
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Мартин Николаев Осиковски
Доклад на научното жури 15.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 11.01.2018
Наименование на конкурса История на икономическите теории
Професионално направление Икономика
Научна специалност История на икономическите теории
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Румен Любенов Андреев
Доклад на научното жури 22.01.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 15.12.2017
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Михаил Желязков Мусов
Доклад на научното жури 15.01.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 12.12.2017
Наименование на конкурса Финансово право
Професионално направление Право
Научна специалност Финансово право
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати гл. ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Доклад на научното жури 20.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 11.12.2017
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и инвестиции)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и инвестиции)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Евгени Райков Райков
Доклад на научното жури 19.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 07.12.2017
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична политика)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Ирина Петкова Казанджиева - Йорданова
Доклад на научното жури 19.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 06.12.2017
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен бизнес - глобални вериги за доставка)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен бизнес - глобални вериги за доставка)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Доброслав Емилов Моллов
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 05.12.2017
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Александър Трайков Христов
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 04.12.2017
Наименование на конкурса Политология (международни отношения: европейска политика на България)
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология (международни отношения: европейска политика на България)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Бойко Маринов Вълчев
Доклад на научното жури 20.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 04.12.2017
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Ивайло Дончев Беев
Доклад на научното жури 11.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 01.12.2017
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на отбраната)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на отбраната)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Георги Георгиев Пенчев
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 19.04.2017
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Миглена Антонова Павлова
Доклад на научното жури 08.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 18.04.2017
Наименование на конкурса Регионално развитие (регионални пазарни институции)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Регионално развитие (регионални пазарни институции)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Николай Иванов Цонков
Доклад на научното жури 17.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 12.04.2017
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати гл. ас. д-р Стилиян Светославов Стефанов
Доклад на научното жури 12.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 07.04.2017
Наименование на конкурса Социология (социология на медиите и масовите комуникации)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на медиите и масовите комуникации)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Катя Живкова Михайлова
Доклад на научното жури 04.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 16.01.2017
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (бизнес интелигентни системи и извличане на знания от данни (Data Mining))
Професионално направление Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (бизнес интелигентни системи и извличане на знания от данни (Data Mining))
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Дорина Петрова Кабакчиева
Доклад на научното жури 06.02.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 16.01.2017
Наименование на конкурса Граждански процес
Професионално направление Право
Научна специалност Граждански процес
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати ас. д-р Атанас Симеонов Иванов
доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Доклад на научното жури 24.01.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет доц. д-р Таня Панайотова Градинарова е избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 06.01.2017
Наименование на конкурса Статистика и демография (статистически контрол на качеството)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Статистика и демография (статистически контрол на качеството)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Александър Цветанов Найденов
Доклад на научното жури 14.02.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 03.01.2017
Наименование на конкурса Международно частно право
Професионално направление Право
Научна специалност Международно частно право
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати гл. ас. д-р Диана Маринова Маринова
Доклад на научното жури 01.02.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 01.12.2016
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен маркетинг и бизнес)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен маркетинг и бизнес)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Антоанета Христова Дънешка
Доклад на научното жури 19.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 01.12.2016
Наименование на конкурса Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)
Професионално направление Педагогика на обучението по физическо възпитание
Научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ст. пр. д-р Спас Богданов Ставрев
Доклад на научното жури 15.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 24.11.2016
Наименование на конкурса Социално управление (моделиране и прогнозиране в управлението и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (моделиране и прогнозиране в управлението и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Ангел Ангелов Марчев
Доклад на научното жури 20.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 11.11.2016
Наименование на конкурса Социология (социология на престъпността)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на престъпността)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Георги Светлозаров Петрунов
Доклад на научното жури 12.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 07.11.2016
Наименование на конкурса Регионално развитие (регионална икономика и електронни услуги в регионите)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Регионално развитие (регионална икономика и електронни услуги в регионите)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Георги Бисеров Николов
Доклад на научното жури 29.11.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 05.05.2016
Наименование на конкурса Социология (социална стратификация)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социална стратификация)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Александър Стоянов Стоянов
Доклад на научното жури 18.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 21.04.2016
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрна икономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрна икономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати гл. ас. д-р Христина Стефанова Харизанова
Доклад на научното жури 16.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 20.04.2016
Наименование на конкурса Икономика и управление (мениджмънт на отбраната и сигурността, основи на политиката за сигурност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (мениджмънт на отбраната и сигурността, основи на политиката за сигурност)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Константин Христов Пудин
Доклад на научното жури 12.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2019