Конкурси за доцентиРешение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-05-10
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

гл. ас. д-р Силвия Захариева Кирова

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Йорданка Йосифова Статева
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
Становища: проф. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
проф. д-р Даниела Николова Бобева - Филипова
доц. д.н. Калоян Димитров Симеонов
доц. д-р Гергана Илиева Михайлова - Борисова
доц. д-р Ирина Петкова Казанджиева - Йорданова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-26
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрна и екологична политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрна и екологична политика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-16
Наименование на конкурса Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-15
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-15
Наименование на конкурса Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-08
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-08
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет