Защита за придобиване на ОНС "Доктор"Кандидат Мария Атанасова Казакова
Защита 20.09.2022 г. от 11.00 ч. в зала 2032-А на УНСС
Тема Статистическо изследване на дигитализацията на местните административни услуги
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Валентин Димитров Гоев

Становища доц. д-р Александър Цветанов Найденов

доц. д-р Стела Стойчева Касабова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване
Научна степен Доктор

Кандидат Зорница Емилова Златкова
Защита 16.09.2022 г. от 13.00 ч. в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на персоналния брандинг върху корпоративния имидж
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Венета Христова Матеева

доц. д-р Вяра Георгиева Милушева

Становища проф. д-р Николай Христов Щерев

проф. д.ик.н инж. Божидар Иванов Хаджиев

доц. д-р Искра Маринова Пантелеева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване
Научна степен Доктор

Кандидат Валдрин Дервишай
Защита 16.09.2022 г. от 10.00 ч. в зала 2032-А на УНСС
Тема Насърчаване текстилните и шивашки предприятия да използват иновативното лидерство на човешките ресурси: на примера на Косово
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Любчо Минчев Варамезов

доц. д-р Зорница Борисова Йорданова

Становища доц. д-р Елена Илиева Драгозова

проф. д-р инж. Огнян Димитров Андреев

доц. д-р Миглена Аврамова Молхова - Владова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване
Научна степен Доктор

Кандидат Калин Кирилов Баталски
Защита 15.09.2022 от 11.00 ч. в зала 2032-А на УНСС
Тема Защита на марката на ЕС от националните съдилища
Професионално направление 3.6 Право
Автореферат Автореферат

Рецензии проф.д.н. Живко Иванов Драганов

доц. д-р Росен Андреев Карадимов

Становища доц. д-р Диана Маринова Маринова

доц. д-р Божанка Георгиева Неделчева

доц. д-р Боряна Богданова Мусева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване
Научна степен Доктор

Кандидат Иван Виолинов Димитров
Защита 29.06.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Международният бизнес с възобновяеми енергийни източници
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Васил Стефанов Петков

проф. д-р Емил Спасов Панушев

Становища проф. д.ик.н. Росица Рангелова Павлова

доц. д-р Теофана Валентинова Димитрова-Станева

доц. д-р Доброслав Емилов Моллов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Йоана Веселинова Маринова-Стефанова
Защита 30.06.2022 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност при възлагането на обществени поръчки
Професионално направление 3.6. Право
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Валерий Георгиев Димитров

проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева

Становища доц. д-р Нина Стефанова Чилова

доц. д-р Константин Василев Пехливанов

доц. д-р Наталия Василева Киселова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Лусиен Петърс
Защита 23.06.2022 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Социален капитал на студентите, социално пространство и граждански живот в София (Students’ Social Capital, Social Space and Civic Life in Sofia)
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д.с.н. Добринка Станчева Пейчева

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Становища проф. д-р Татяна Иванова Коцева

проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева

доц. д-р Александър Трайков Христов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Любомир Яворов Цветанов
Защита 24.06.2022 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономически аспекти на използването на сервитути върху недвижими имоти при изграждане на обекти на енергийната инфраструктура
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

доц. д-р Георги Шинков Забунов

Становища проф. д-р Йорданка Христова Йовкова

доц. д-р Тодор Стоянов Райчев

доц. д-р Иван Желев Иванов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Надежда Мичева Милушева
Защита 22.06.2022 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Устойчиво финансово управление на градските автобусни превози
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Валентина Илиева Станева

доц. д-р Даниел Стоянов Йорданов

Становища доц. д-р Нина Иванова Гергова

доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов

доц. д-р Ирена Кирилова Емилова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Любомир Венциславов Левичаров
Защита 21.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване управлението на екологичните конфликти с прилагане на медиация
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Зорница Димова Стоянова

проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев

Становища проф. д-р Албена Тодорова Краева-Митева

проф. д-р Иван Петров Палигоров

доц. д-р Радостина Кънчева Попова-Терзийска

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Ивайло Бойков Диманов
Защита 16.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Динамика на сатиричните похвати в българския периодичен печат преди и след 1989 г.
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д.ф.н Милко Димитров Петров

проф. д.н.Ивайло Христов Христов

Становища проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева

проф. д-р Петко Тодоров Тодоров

проф. д.н. Любомир Димчев Стойков

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Иванина Цекова Манчева
Защита 20.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Механизъм на функциониране и ефективност на пазара на информационни стоки
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Ивайло Дончев Беев

проф. д-р Йордан Иванов Василев

Становища доц. д-р Ваня Петрова Иванова

доц. д-р Емил Георгиев Трифонов

проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Иван Василев Тодоров
Защита 16.06.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Фискална политика и икономически растеж в контекста на фискалните правила
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева

проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев

Становища проф. д-р Атанас Николов Казаков

доц. д-р Ивайло Дончев Беев

проф. д-р Емил Иванов Димов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Албена Стойнева Велинова
Защита 14.06.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване функционирането на системата за вътрешна сигурност на Република България
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Тилчо Колев Иванов

доц. д-р Светослав Иванов Спасов

Становища доц.д-р Константин Христов Пудин

проф. д.н. Георги Василев Бахчеванов

проф. д-р инж. Георги Коев Ботев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Мария Кръстева Топчиева
Защита 14.06.2022г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Екологичният отпечатък при оптимизацията на производствената структура на замеделските стопанства
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Мария Маринова Пенева

проф. д-р Иван Димитров Пенов

Становища проф. д-р Храбрин Янушев Башев

доц. д-р Таня Петрова Янкова- Лилова

доц.д-р Янка Костадинова Казакова-Матева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Явор Николов Табов
Защита 10.06.2022г. от 13.30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Подходи за структуриране на данни в Уеб базирани информационни системи
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова

проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов

Становища доц. д-р Пламен Христов Милев

проф. д-р Красен Стефанов Стефанов

доц. д-р Валерия Николаева Симеонова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Мария Руменова Балтаджиева
Защита 03.06.2022 от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Оценка на приложението на диагностичен модел за контрол на приходите в предприятието в зависимост от неговите организационни характеристики
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Любомир Владимиров Тодоров

проф. д.ик.н. Виржиния Иванова Желязкова

Становища проф. д-р Емил Асенов Атанасов

проф. д-р Георги Стефанов Иванов

доц. д-р Силвия Димитрова Костова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Албена Огнянова Георгиева
Защита 01.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методологични и приложни аспекти на бизнес анализа при управлението на стойността на компанията
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Росица Христова Колева

доц. д-р Олег Йорданов Димов

Становища доц. д-р Любомир Владимиров Тодоров

проф. д-р Георги Стефанов Иванов

доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Симона Василева Димитрова
Защита 31.05.2022г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Нови бизнес модели в печатните медии
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева

Становища проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров

доц. д-р Мария Александрова Попова

проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Георги Ивайлов Георгиев
Защита 30.05.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Специфика и динамика на спортната телевизионна журналистика (проблеми и предизвикателства пред футболния коментар)
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д.соц.н. Добринка Станчева Пейчева

проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Становища доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

проф. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова

проф. д-р Ефрем Ефремов Каранфилов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Цвета Цонкова Цонкова
Защита 25.05.2022г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Статистическо съчетаване на данни от извадкови изследвания за анализа в социално-икономическата област
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Валентин Димитров Гоев

доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев

Становища доц. д-р Соня Дакова Чипева

доц. д-р Пламен Иванов Петков

доц. д-р Любомир Иванов Тодоров

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Люлзим Исен Рашити
Защита 27.05.2022 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Digital marketing in retail banking: customer value creation and delivery
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Красимир Маринов Маринов

проф. д-р Лина Георгиева Анастасова

Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

проф. д-р Любчо Минчев Варамезов

доц. д-р Надежда Йорданова Димова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Антон Кирилов Праматаров
Защита 18.05.2022г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Фасилити мениджмънт на комплекс от лечебни заведения
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Стоян Станимиров Проданов

доц.д-р Драгомир Желчев Стефанов

Становища проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев

доц. д-р Катя Неделчева Антонова

доц.д-р Георги Шинков Забунов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Радослав Маринов Пашов
Защита 16.05.2022 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Подходи и методи за оценка на инвестиции в реални активи, създаващи смесена стойност
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Димитър Ненков Ненков

проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев

Становища проф.д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

доц. д-р Григор Божидаров Григоров

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Йоана Владимирова Огнянова
Защита 09.05.2022г. от 15.00 часа в зала 2032-А
Тема Въздействие на кулинарния туризъм върху мотивацията на туристите
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Еленита Кирилова Великова

проф. д-р Манол Николов Рибов

Становища доц. д-р Ася Димитрова Панджерова

проф. д-р Таня Дъбева Филипова

проф. д-р Стоян Петков Маринов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Деан Валентинов Иванов
Защита 19.04.2022г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Въздействия на европейските подходи за финансиране върху растежа и конкурентоспособността на МСП
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Паскал Неделчев Желев

проф. д-р Теодора Маринова Георгиева

Становища проф. д-р Светлана Колева Александрова- Златанска

доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева

проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Силвия Драганова Тодорова-Петкова
Защита 07.04.2022 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалните икономически различия в България
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Светла Богданова Бонева

проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова

Становища проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов

проф. д-р Искра Богданова Христова- Балканска

проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Недялко Иванов Недялков
Защита 12.04.2022 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Осигуряване на вътрешната сигурност на Република България чрез укрепване на институционалното взаимодействие на Държавна агенция " Национална Сигурност"
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Становища доц. д-р Николай Евгениев Крушков

проф. д-р инж. Евгени Петров Манев

доц. д.н. Владислав Александров Лазаров

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Неда Мужо
Защита 31.03.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Въздействие на политиките за устойчиво развитие върху пазарната конкурентоспособност
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева

доц. д-р Ивайло Дончев Беев

Становища проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев

проф.д-р Юлия Гергиева Добрева

проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Петко Георгиев Ганчев
Защита 30.03.2022г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методологични проблеми на анализа на дълготрайните нематериални активи на предприятието
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Марко Любомиров Тимчев

доц. д-р Емилия Георгиева Вайсилова

Становища доц. д-р Камелия Димитрова Савова-Симеонова

доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова

проф. д.ик.н. Виржиния Иванова Желязкова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Калинка Христова Илиева
Защита 30.03.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Счетоводно представяне на дейността по сегменти на предприятията от нефинансовия сектор в условията на глобализация
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Снежанка Александрова Башева

доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева

Становища доц. д-р Диана Димитрова Петрова

доц. д-р Емилия Георгиева Вайсилова

доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Мария Цветанова Христова-Политикова
Защита 10.03.2022г. от 14 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Приложение на динамичното ценообразуване при автомобилните превози от и за България
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Татяна Нейчева Нецева-Порчева

проф. д.н. Антоанета Димитрова Кирова

Становища доц. д-р Васил Стефанов Петков

проф. д.ик.н. Росица Рангелова Павлова

доц. д-р Траян Павлов Йосифов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Янко Александров Янков
Защита 22.03.2022 г. от 11.00 часа в зала 2032-А
Тема Въздействие на регулациите върху маркетинговите практики във финансовите институции
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Йовка Петкова Банкова

проф. д-р Веселин Иванов Благоев

Становища доц. д-р Християн Анастасов Танушев

проф. д-р Лина Георгиева Анастасова

проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Фади Мохамад Малак
Защита 22.02.2022 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема State of Art of Chemical and Nuclear Security in Lebanon: Towards Strengthening of National Capabilities and Inter Agencies Coordination
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии доц. д-р Константин Христов Пудин

проф. д-р Иво Великов Великов

Становища доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

проф. д.н. Илин Александров Савов

полк. доц. д-р Петър Господинов Маринов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Христо Кирилов Станев
Защита 24.01.2022г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Развитие на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

проф. д-р Павел Борисов Пенев

Становища доц. д-р Нончо Иванов Димитров

проф. д-р Тилчо Колев Иванов

полк. доц. д-р Росен Дончев Димитров

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Владислава Огнянова Пачева
Защита 17.12.2021г. от 13 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии
Професионално направление 3.8 Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Мария Ананиева Маркова

проф. д-р Стефан Ангелов Стефанов

Становища проф. д-р Владя Бориславова Борисова

проф. д-р Георги Константинов Тодоров

доц. д-р Надежда Йорданова Димова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Елислав Венциславов Атанасов
Защита 25.10.2021 от 11.00 часа в зала
Тема Регулирането на стопанската дейност на робите и отговорността на техните господари в древен Рим (съпоставка на отговорността при action quod iussu и action de peculio)
Професионално направление 3.6. Право
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д.н. Живко Иванов Драганов

проф. д.ю.н. Ангел Симеонов Калайджиев

Становища доц. д-р Константин ВеселиновТанев

проф. д-р Тенчо Колев Дундов

проф. д.н. Костадин Илиев Паев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не -0
Научна степен Доктор

Кандидат Емил Людмилов Тодоров
Защита 04.10.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Суверенните фондове като фактор в съвременните международни отношения
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Емил Спасов Панушев

доц. д.н. Георги Чанков Георгиев

Становища проф. д-р Динко Георгиев Динков

доц. д.н. Калоян Димитров Симеонов

доц. д-р Тамара Пенева Тодорова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Боян Игнатов Игнатов
Защита 28.09.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Неравенства в здравните системи на европейските страни
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Петко Ненков Салчев

доц. д-р Александър Иванов Вълков

Становища проф. д-р Евгения Иванова Делчева

проф. д-р Антония Славчева Димова - Йорданова

проф. д-р Тихомира Златанова Златанова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Лилия Стефанова Маркова
Защита 05.10.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Етнополитики в Западните Балкани: между дезинтеграцията и (евро)интиграцията
Професионално направление 3.3. Политически науки
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева

проф. д-р Антон Първанов Първанов

Становища доц. д-р Мария Енева Бакалова

доц. д-р Соня Георгиева Хинкова

доц. д-р Марияна Николова Стамова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Ивайло Димитров Тосков
Защита 14.09.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Гражданска отговорност на възложител за вреди, причинени от изпълнител
Професионално направление 3.6. Право
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Таня Николова Йосифова

проф. д-р Симеон Владимиров Тасев

Становища доц. д-р Иван Цветанов Иванов

доц. д-р Николай Тодоров Колев

доц. д-р Ангел Йорданов Шопов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Индрит Юмер Бими
Защита 21.09.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Job Satisfaction among Nurses in Albania: an Internal Marketing Viewpoint for an Effective Nurse Leadership
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Лина Георгиева Анастасова

проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Становища доц. д-р Деница Антонова Горчилова - Атанасова

доц. д-р Надежда Йорданова Димова

доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Гълъбин Николов Гълъбов
Защита 27.09.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Стратегическите карти и балансирани системи от показатели за ефективност като инструменти за развитието на човешките ресурси в организациите (на примера на банковия и застрахователния сектор)
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат

Рецензии проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

проф. д.ик.н. Нено Павлов Ненов

Становища проф. д-р Али Али Вейсел

проф. д-р Мирослава Михайлова Динева - Пейчева

проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Антоан Красимиров Шотаров
Защита 17.09.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Динамика на иновационната активност и конкурентоспособност в Република България в периода 2007 - 2019 година
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Мария Тодорова Марикина

проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова

Становища проф. д-р Кристина Иванова Върбанова

доц. д-р Людмил Иванов Несторов

доц. д-р Красимир Христов Керчев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Теодора Георгиева Неделчева
Защита 09.07.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на академичния PR: оптимизиране на ролята на социалните мрежи
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Милена Иванова Цветкова

проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Становища проф. д.н. Любомир Димчев Стойков

проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров

проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Щелян Стефанов Калчев
Защита 02.07.2021 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в недвижими имоти през призмата на оценяването
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Драгомир Желчев Стефанов

проф. д-р Пламен Благоев Илиев

Становища проф. д-р Румен Николаев Калчев

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

доц. д-р Георги Шинков Забунов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Емануел Драгомиров Галярски
Защита 30.06.2021 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес анализ в процеса на дигитализация
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Бошнакова

доц. д-р Радостин Григориев Вазов

Становища проф. д-р Валентина Любенова Николова - Алексиева

доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Даяна Петкова Чорбаджийска
Защита 30.06.2021 г. от 9,30 часа в зала 2032 - А на УНСС
Тема Междуличностините комуникации като фактор на успеха в управлението
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Валентина Любенова Николова - Алексиева

доц. д-р Филип Петров Стоянов

Становища доц. д-р Ирена Емилова Любенова

доц. д-р Даниела Николаева Илиева

проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Мария Христова Манчева
Защита 01.07.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Заетост на жените и съвместяване на професионалния и личния живот
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

проф. д-р Румяна Николаева Нейкова

Становища проф. д-р Кремена Георгиева Борисова - Маринова

доц. д-р Валери Иванов Апостолов

проф. д-р Катя Иванова Владимирова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Ана Тошкова Николова
Защита 28.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни при международните проекти
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Теодора Маринова Георгиева

проф. д-р Миланка Димитрова Славова

Становища проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова

проф. д-р Милен Иванов Балтов

доц. д-р Иван Стоянов Стойчев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Ани Николаева Димитрова
Защита 28.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Развитие на земеделските стопанства чрез иновации
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

Становища проф. д.ик.н. Никола Колев Вълчев

доц. д-р Христина Стефанова Харизанова - Бартос

доц. д-р Радостина Кънчева Попова - Терзийска

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Виолета Руменова Манолова
Защита 18.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

доц. д-р Искра Маринова Пантелеева

Становища доц. д-р Илиан Иванов Минков

доц. д-р Венета Христова Матеева

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Радослав Стефанов Костев
Защита 10.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Значение на транспортен коридор № 9 за регионалното развитие на България
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Автореферат авторефарат

Рецензии доц. д.н. Петър Борисов Борисов

доц. д-р Георги Бисеров Николов

Становища проф. д-р Галина Георгиева Куртева

доц. д-р Камен Димитров Петров

доц. д-р Теодор Николаев Радев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Надя Георгиева Пандилова
Защита 17.06.2021 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Причиняване на смърт и телесна повреде при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)
Професионално направление 3.6. Право
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.н. Борис Владимиров Велчев

доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Становища проф. д.н. Румен Илиев Марков

доц. д-р Ралица Светлозарова Костадинова

доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Николета Димитрова Карамилева
Защита 15.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влиянието на климатичните промени върху пазара на портфейлни инвестиции и възможностите пред района на Добруджа
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Евгени Райков Райков

проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Становища доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов

доц. д-р Анелия Кирилова Радулова

доц. д-р Тодор Стефанов Недев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Георги Лъчезаров Минев
Защита 15.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда: нови форми и технологии
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.с.н. Петранка Димитрова Филева

доц. д-р Биляна Иванова Томова

Становища проф. д-р Николай Кирилов Михайлов

доц. д-р Стела Константинова Ангова

доц. д-р Бисер Валериев Златанов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Станислава Николаева Цветкова
Защита 14.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (ефективни стратегии за създаване на съдържание в социалните мрежи)
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.н. Любомир Димчев Стойков

проф. д.с.н. Петранка Димитрова Филева

Становища доц. д-р Стела Константинова Ангова

доц. д-р Бисер Валериев Златанов

проф. д-р Теодора Радоева Петрова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Милен Георгиев Иванов
Защита 09.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Статистическо изследване на инфлацията в България за периода 2000 - 2019 г.
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев

доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Становища доц. д-р Андреана Станиславова Стойкова - Къналиева

доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев

доц. д-р Красимира Борисова Славева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Явор Чавдаров Христов
Защита 01.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Метод за оценка и избор на референтна архитектура за интернет на обектите
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов

доц. д-р Моника Веселинова Цанева

Становища проф. д-р Красен Стефанов Стефанов

проф. д-р Юлиан Андреев Василев

доц. д-р Любен Кирилов Боянов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Николай Ангелов Къскатийски
Защита 01.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методи за пренос и обработка на данни от интернет на обектите в платформа за големи данни
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова

проф. д-р Красен Стефанов Стефанов

Становища проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов

доц. д-р Веселин Димитров Попов

доц. д-р Любен Кирилов Боянов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Теа Любенова Даулова
Защита 14.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Модели за изграждане на виртуални общности от онлайн медиите
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.н. Добринка Станчева Пейчева

доц. д-р Цветан Монов Кулевски

Становища проф. д-р Николай Кирилов Михайлов

доц. д-р Стела Константинова Ангова

доц. д-р Мария Александрова Попова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Илия Димитров Куцаров
Защита 11.06.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Финансова интеграция и синхронизация на бизнес цикъла
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Станимир Иванов Кабаиванов

проф. д.ик.н. Николай Ненов Неновски

Становища доц. д.п.н. Калоян Димитров Симеонов

доц. д-р Стела Стоянова Ралева

проф. д.н. Виржиния Иванова Желязкова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Ива Стойчева Костова
Защита 07.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Екологичната маркировка - информационен инструмент на политиката по околна среда в България
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева

проф. д-р Елка Славчева Василева

Становища проф. д-р Даниела Николова Иванова

проф. д-р Бистра Константинова Василева

доц. д-р Събка Димитрова Пашова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Ралица Радостинова Димитрова
Защита 10.05.2021 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на свободното време върху платформите за онлайн туризъм
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов

доц. д-р Мариана Кирилова Янева

Становища проф. д-р Таня Петрова Парушева

проф. д-р Таня Дъбева Филипова

проф. д-р Стоян Петков Маринов

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Деница Благовескова Михайлова
Защита 05.05.2021 г. от 11,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Възможности за увеличаване на екологичната ефективност на транспорта чрез по-широко използване на биогорива
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева

проф. д-р Тодор Константинов Размов

Становища доц. д-р Ташко Йорданов Минков

доц. д-р Юлия Евгениева Варадинова - Милкова

доц. д-р Иванка Стоянова Маноилова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Здравка Божидарова Стоянова
Защита 12.05.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на предварителния и последващия контрол в системата на Агенция "Митници"
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Венелин Ангелов Георгиев

доц. д-р Георги Георгиев Пенчев

Становища проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

проф. д.в.н. полковник Митко Русков Стойков

проф. д.с.н. капитан I-ви ранг Янцислав Вълчев Янакиев

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Мария Станиславова Брестничка
Защита 18.05.2021 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Оценка на нагласите към телесното наказание
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.с.н. Емилия Евгениева Ченгелова

доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов

Становища проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

проф. д.с.н. Валентина Илиева Златанова

проф. д-р Ирина Колева Колева

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Марина Христова Банчева
Защита 18.05.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Обществени трансформации и нови модели на управление на хората в организациите
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Вяра Борисова Стоилова

доц. д-р Теодор Данаилов Дечев

Становища проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

проф. д.с.н. Валентина Георгиева Миленкова

доц. д-р Саша Владимирова Тодорова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Моника Георгиева Кабаджова
Защита 19.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Решенията на земеделските производители в условията на екологизация на общата селскостопанска политика
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев

доц. д-р Зорница Димова Стоянова

Становища проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев

проф. д-р Иван Димитров Пенов

проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Гергана Цветелинова Цанкова
Защита 02.06.2021 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на противодействието на контрабандата с тютюневи изделия в Република България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Тилчо Колев Иванов

проф. д-р Иво Великов Великов

Становища проф. д-р Евгени Петров Манев

доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Дамяна Огнянова Лютакова
Защита 04.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Цветан Монов Кулевски

доц. д-р Иво Стефанов Инджов

Становища проф. д.н. Добринка Станчева Пейчева

проф. д-р Петко Тодоров Тодоров

проф. д-р Луливера Делчева Кръстева - Стоянова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Антон Тачков Благоев
Защита 07.06.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Агроекологичните практики къто средство за постигане на устойчиво земеделие в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии доц. д-р Христина Стефанова Харизанова - Бартос

проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

Становища проф. д.ик.н. Никола Колев Вълчев

доц. д-р Зорница Димова Стоянова

доц. д-р Радостина Кънчева Попова - Терзийска

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Николай Николаев Ужаков
Защита 08.06.2021 г. от 13.00 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Влиянието на религията за формиране на ценностна система чрез медиите в България
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д.н. Ивайло Христов Христов

проф. д.с.н. Валентина Георгиева Миленкова

Становища доц. д-р Герасим Иванов Петрински

доц. д-р Албена Илиева Накова - Манолова

доц. д-р Цветан Монов Кулевски

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор

Кандидат Георги Димитров Мичев
Защита 28.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на транснационалните корпорации върху доходите и богатството в условията на дигитална икономика
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат

Рецензии проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова

проф. д-р Йордан Иванов Василев

Становища доц. д-р Мария Тодорова Марикина

доц. д-р Владимир Емилов Ценков

доц. д-р Аделина Проданова Миланова

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен Доктор