UNWE


Закони и подзаконови нормативни документи

 1. Закон за развитието на академичния състав в Република България
 2. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Нормативни документи на УНСС

 1. Правилник за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научна степен и за заемане на академични длъжности в УНСС
 2. Правилник за прием на докторанти в УНСС
 3. Правилник за учебната дейност в УНСС
 4. Качествени изисквания за заемане на академичните длъжности "професор" и "доцент" в УНСС
 5. Количествени изисквания за заемане на академичните длъжности "професор", "доцент" и "главен асистент" в професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление", "Политически науки", "Социология, антропология и науки за културата" и "Обществени комуникации и информационни науки"
 6. Количествени изисквания за заемане на академичните длъжности "професор", "доцент" и "главен асистент" в професионалното направление "Право"
 7. Количествени изисквания за заемане на академична длъжност "професор" в професионалните направления „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Филология“, „Философия“, „Математика“ и „Спорт“

Карти и образци

 1. Карта за изпълнение на качествените изисквания за заемане на академични длъжности "професор" и "доцент" в УНСС
 2. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – професор (карта 1)
 3. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – професор (карта 2)
 4. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – доцент
 5. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – главен асистент
 6. Образец на рецензия за конкурс за професор и доцент
 7. Образец на рецензия по процедура за ОНС "доктор"
 8. Образец на рецензия по процедура за научна степен "доктор на науките"
 9. Образец на становище за конкурс за професор и доцент
 10. Образец на становище по процедура за ОНС „доктор“
 11. Образец на становище по процедура за научна степен „доктор на науките“
 12. Образец на заявление отностно процедура за придобиване на ОНС "доктор"
 13. Образец на заявление отностно процедура за придобиване на НС "доктор на науките"
 14. Образeц на заявление за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"
 15. Образeц на заявление за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"
 16. Образец на заявление за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Материали, които участниците в конкурси предават на членовете на научното жури

 

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018