UNWE


Закони и подзаконови нормативни документи

 1. Закон за развитието на академичния състав в Република България
 2. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Нормативни документи на УНСС

 1. Правилник за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научна степен и за заемане на академични длъжности в УНСС
 2. Правилник за прием на докторанти в УНСС
 3. Правилник за учебната дейност в УНСС
 4. Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките"
 5. Качествени изисквания за заемане на академичните длъжности "професор" и "доцент" в УНСС
 6. Количествени изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС

Карти и образци

 1. Карта за изпълнение на качествените изисквания за заемане на академични длъжности "професор" и "доцент" в УНСС
 2. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – професор
 3. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – доцент
 4. Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС – главен асистент
 5. Информационна карта за защитен дисертационен труд
 6. Information card about defended dissertation
 7. Образец на рецензия за конкурс за професор и доцент
 8. Образец на рецензия по процедура за ОНС "доктор"
 9. Образец на рецензия по процедура за научна степен "доктор на науките"
 10. Образец на становище за конкурс за професор и доцент
 11. Образец на становище по процедура за ОНС „доктор“
 12. Образец на становище по процедура за научна степен „доктор на науките“
 13. Образец на оценъчна карта в конкурс за главен асистент
 14. Образец на заявление отностно процедура за придобиване на ОНС "доктор" (зачислени до 05.05.2018 г.)
 15. Образец на заявление отностно процедура за придобиване на ОНС "доктор" (зачислени след 05.05.2018 г.)
 16. Образец на заявление отностно процедура за придобиване на НС "доктор на науките"
 17. Образeц на заявление за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"
 18. Образeц на заявление за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"
 19. Образец на заявление за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "професор"
 20. Образец за минимални национални изисквания за ОНС "доктор"
 21. Образец за минимални национални изисквания за НС "доктор на науките"

 

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2021