Конкурси за главни асистентиРешение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-02
Наименование на конкурса Алгебра и теория на числата
Професионално направление Математика
Научна специалност Алгебра и теория на числата
Катедра Математика
Факултет Приложна информатка и статистика
Кандидати

ас. д-р Вилислав Николов Букачиев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Иван Колев Койчев
доц. д-р Милена Ганчева Димова
доц. д-р Иван Пейчев Йорданов
доц. д-р Димитър Панайотов Гелев
доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет