UNWE

Академичните длъжности се откриват във висши училища и в научни организации при условията и по реда, определени със закона и с техните правилници. С правилниците на висшите училища и научните организации могат да бъдат определени и допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности "доцент" и "професор", отразяващи спецификата на отделните професионални направления. 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2019