UNWE

Конкурс за главен асистент по Социология (икономическа социология)

Кандидат ас. д-р Мариета Борисова Христова
Резюмета резюмета
Оценъчни карти проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска
доц. д-р Андрей Иванов Нончев
проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков
проф. д.с.н. Валентина Георгиева Миленкова
доц. д-р Александър Стоянов Стоянов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2020