UNWE

Конкурси за главни асистенти


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 16.07.2018
Изпит 06.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (Икономика на транспорта, транспорт и спедиция)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта, транспорт и спедиция)
Катедра Икономика на транспорта и енергетиката
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати ас. д-р Георги Георгиев Димитров
Доклад на научното жури 06.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 16.07.2018
Изпит 06.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2058 на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (Мениджмънт на недвижимата собственост)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Мениджмънт на недвижимата собственост)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ас. д-р Яна Георгиева Стоенчева
Доклад на научното жури 6.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 16.07.2018
Изпит 05.07.2018 г. от 11.00 часа в зала 2059 на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (Управление на човешките ресурси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Управление на човешките ресурси)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ас. д-р Калоян Радостинов Димитров
Доклад на научното жури 05.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 13.07.2018
Изпит 05.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2058 на УНСС
Наименование на конкурса Политология
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология
Катедра Политология
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати ас. д-р Иван Стойчев Винаров
ас. д-р Ивайла Георгиева Стоева
Доклад на научното жури 05.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Иван Стойчев Винаров е избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 13.07.2018
Изпит 05.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Борислав Андреев Боянов
Доклад на научното жури 05.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 13.07.2018
Изпит 03.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2059 на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (Фамилен бизнес)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Фамилен бизнес)
Катедра Предприемачество
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ас. д-р Йорданка Велева Иванова
Доклад на научното жури 03.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.07.2018
Изпит 03.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2058 на УНСС
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (Международно икономическо развитие)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (Международно икономическо развитие)
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати ас. д-р Васил Руменов Гечев
Доклад на научното жури 03.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.07.2018
Изпит 03.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Дияна Стефанова Металова
Доклад на научното жури 03.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.07.2018
Изпит 02.07.2018 г. от 9.30 часа в зала 2059 на УНСС
Наименование на конкурса История на икономчисеките теории
Професионално направление Икономика
Научна специалност История на икономическите теории
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически
Кандидати ас. д-р Христо Василев Проданов
Доклад на научното жури 02.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.07.2018
Изпит 02.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2058 на УНСС
Наименование на конкурса Стопанска история
Професионално направление История и археология
Научна специалност Стопанска история
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически
Кандидати ас. д-р Петър Йорданов Стоянов
Доклад на научното жури 02.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 12.07.2018
Изпит 02.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Наказателно право
Професионално направление Право
Научна специалност Наказателно право
Катедра Наказателноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати ас. д-р Петя Велинова Митрева
ас. д-р Пресиян Марчев Марков
д-р Аделина Константинова Хаджийска
Доклад на научното жури 02.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Петя Велинова Митрева и ас. д-р Пресиян Марчев Марков са избрани на академичните длъжности главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 11.07.2018
Изпит 04.07.2018 г. от 13.30 часа в зала 2058 на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (Маркетинг в туризма, Иновации в туризма)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Маркетинг в туризма, Иновации в туризма)
Катедра Икономика на турзима
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати ас. д-р Светослав Матеев Калейчев
Доклад на научното жури 04.07.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 29.03.2018
Изпит 26.04.2018 г. от 9.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Николина Красимирова Николова
Доклад на научното жури 26.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 29.03.2018
Изпит 25.04.2018 г. от 10.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (финансиране на медиите и културните индустрии)
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (финансиране на медиите и културните индустрии)
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати ас. д-р Диана Петрова Андреева - Попйорданова
Доклад на научното жури 02.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 29.03.2018
Изпит 17.04.2018 г. от 10.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Регионално развитие (устойчиво развитие на регионите)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Регионално развитие (устойчиво развитие на регионите)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати ас. д-р Георги Христов Цолов
Доклад на научното жури 17.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 29.03.2018
Изпит 16.04.2018 г. от 9.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Маркетинг
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати ас. д-р Христина Бойчева Бойчева
Доклад на научното жури 16.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 29.03.2018
Изпит 10.04.2018 г. от 9.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Социално управление (социална отговорност на бизнеса и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (социална отговорност на бизнеса и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати ас. д-р Филип Петров Стоянов
Доклад на научното жури 10.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 28.03.2018
Изпит 10.04.2018 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен бизнес)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен бизнес)
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати ас. д-р Стела Георгиева Живкова
Доклад на научното жури 10.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 16.11.2017
Изпит 05.12.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Маркетинг
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати ас. д-р Борислава Борисова Стоименова
Доклад на научното жури 05.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 16.11.2017
Изпит 27.11.2017 г. от 10.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Статистика и демография (статистически анализ със статистически софтуер)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Статистика и демография (статистически анализ със статистически софтуер)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати ас. д-р Васил Димитров Бозев
Доклад на научното жури 27.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 16.11.2017
Изпит 24.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати д-р Стефан Дамянов Петров
Доклад на научното жури 24.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 16.11.2017
Изпит 23.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен мениджмънт и финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен мениджмънт и финанси)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати д-р Тодор Станков Тодоров
Доклад на научното жури 23.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет не е избран на академична длъжност


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 16.11.2017
Изпит 22.11.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Политология
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология
Катедра Политология
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати ас. д-р Александър Стоянов Димитров
Доклад на научното жури 22.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 16.11.2017
Изпит 20.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Цветелина Янакиева Андреева
Доклад на научното жури 20.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 09.11.2017
Изпит 16.11.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Математическо моделиране и приложение на математиката
Професионално направление Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Математика
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати ас. д-р Владимир Константинов Котев
Доклад на научното жури 20.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2017
Изпит 16.11.2017 г. от 8,30 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Социология (икономическа социология)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (икономическа социология)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати ас. д-р Тодорка Димова Кинева
Доклад на научното жури 16.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2017
Изпит 15.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Социално управление (управление на промените и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (управление на промените и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати ас. д-р Миглена Димитрова Ангелова
Доклад на научното жури 15.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2017
Изпит 14.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на риска и иновации в бизнеса)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на риска и иновации в бизнеса)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ас. д-р Петя Иванова Биолчева
Доклад на научното жури 14.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2017
Изпит 13.11.2017 г. от 9.00 ч. в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати ас. д-р Кристина Стефанова Мархолева
ас. д-р Петър Илков Пешев
Доклад на научното жури 16.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Кристина Стефанова Мархолева и ас. д-р Петър Илков Пешев са избрани на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2017
Изпит 08.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (иновации в бизнеса и икономика на предприятието)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (иновации в бизнеса и икономика на предприятието)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ас. д-р Зорница Борисова Йорданова
Доклад на научното жури 08.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2017
Изпит 07.11.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Радка Методиева Андасарова - Георгиева
Доклад на научното жури 07.11.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 15.03.2017
Изпит 24.03.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса История на икономическите теории
Професионално направление Икономика
Научна специалност История на икономическите теории
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически
Кандидати ас. д-р Маргарита Стойнова Борисова
Доклад на научното жури 24.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 15.03.2017
Изпит 03.04.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати ас. д-р Николай Николаев Величков
ас. д-р Димитър Димитров Дамянов
Доклад на научното жури 03.04.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Николай Николаев Величков и ас. д-р Димитър Димитров Дамянов са избрани на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 14.03.2017
Изпит 31.03.2017 г. от 10.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Маркетинг (маркетинг на нетърговските организации)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (маркетинг на нетърговските организации)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати ас. д-р Емил Стоянов Христов
Доклад на научното жури 31.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 13.03.2017
Изпит 21.03.2017 г. от 9.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Гражданско и семейно право
Професионално направление Право
Научна специалност Гражданско и семейно право
Катедра Часстноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати ас. д-р Златка Здравкова Вангелова
ас. д-р Деян Дунавски Савов
д-р Веселин Димитров Петров
Доклад на научното жури 23.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Златка Здравкова Вангелова и ас. д-р Деян Дунавски Савов са назначени на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 10.03.2017
Изпит 16.03.2017 г. от 10,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на растежа и вътрешнофирмено предприемачество)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на растежа и вътрешнофирмено предприемачество)
Катедра Предприемачество
Факултет Бизнес факултет
Кандидати д-р Даниела Милчева Цветкова
Доклад на научното жури 16.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 10.03.2017
Изпит 27.03.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и международни финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и международни финанси)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Милена Миодраг Ковачевич
Доклад на научното жури 27.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 10.03.2017
Изпит 23.03.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати ас. д-р Валерия Михайлова Динева
ас. д-р Ина Атанасова Лечева
ас. д-р Георги Христов Ранчев
Доклад на научното жури 23.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Валерия Михайлова Динева, ас. д-р Ина Атанасова Лечева и ас. д-р Георги Христов Ранчев са избрани на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 10.03.2017
Изпит 21.03.2017 г. от 10.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (мобилизационно планиране, корпоративна сигурност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (мобилизационно планиране, корпоративна сигурност)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати ас. д-р Теодора Сашева Гечкова
Доклад на научното жури 21.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 10.03.2017
Изпит 20.03.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на отбраната, управление на отбранителните ресурси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на отбраната, управление на отбранителните ресурси)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова
Доклад на научното жури 20.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 10.03.2017
Изпит 14.03.2017 г. от 9.00 часа в зала 2028-А на УНСС
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на предприятието и иновации в бизнеса)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на предприятието и иновации в бизнеса)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати д-р Петя Чавдарова Славова
Доклад на научното жури 14.03.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018