UNWE

Образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен "доктор" от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" са безсрочни и важат на територията на цялата страна.

Придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите училища или от научните организации в Република България при условия и по ред, определени с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2019