UNWE   

Начало: петък, 27 април 2018 г.

Край: сряда, 27 юни 2018 г.УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

обявява конкурси за професори по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Стопанска логистика) - един,
 • професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика  и управление (Екоикономика) - двама,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Организация  и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Организация  и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост и култура) – един
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия) - един;

доценти по:

 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност  Социално управление (Управление на човешките ресурси и Основи на управлението) - един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност  Организация и управление извън сферата на материалното производство (Електронно управление, Административно обслужване) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научно специалност Статистика и демография (Статистически анализ на времеви редове) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Стопанска логистика, Управление на качеството в логистиката) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Корпоративна сигурност и антикризисно управление, Сигурност на енергийния бизнес) – един,
 • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност  Политология (Международни отношения: външна политика на Китай) - един,
 • професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Славянски езици. Съвременен Руски език – делова комуникация и лингвокултурология – един,
 • професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Съвременен Испански език – лингвокултурология – един,

 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност Административно право и административен процес – един,

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност  Икономика и управление (Дигитален бизнес) - един,
 • професионална направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Екоикономика) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор) – един,

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор) – един;

  главни асистенти по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Маркетинг в туризма, Иновации в туризма) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта, Транспорт и спедиция) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност История на икономическите теории – един,
 • професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Стопанска история – един,
 • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност Политология – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Фамилен бизнес) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Управление на човешките ресурси) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (Мениджмънт на недвижимата собственост) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор) – един,
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност Наказателно право – двама,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО (международно икономическо развитие) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Публични финанси) – един.

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2019