UNWE   

Начало: петък, 19 януари 2018 г.

Край: понеделник, 19 март 2018 г.


 УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ


обявява конкурси за професори по:


 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Организация и управление на производството (лидерство в маркетинга) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика  и управление (екоикономика) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика  и управление (икономика на транспорта) – един;


доценти по:


 • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност  Политология (международни отношения и външна политика: енергийна сигурност) - един,
 • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност  Политология (международни отношения: нетрадиционни заплахи и нови войни) - един,
 • професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (чуждестранна журналистика, медийна етика) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност  Планиране (конкурентоспособност на икономическите системи) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (оптимизация на производителността на бази от данни) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност  Статистика и демография (регионални статистико-демографски изследвания) - един,главни асистенти по:


 • професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (финансиране на медиите и културните индустрии) – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Социално управление (социална отговорност на бизнеса и основи на управлението) – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Регионално развитие (устойчиво развитие на регионите) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО (международен бизнес) – един,


всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.


 


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018