UNWE

 Начало: вторник, 3 януари 2017 г.


Край: понеделник, 6 март 2017 г.
УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ


обявява конкурс за професор по:


 • професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (основи на публичната администрация, сравнителна публична администрация) - един,


доценти по:


 • професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научна специалност  Социология (социология на медиите и масовите комуникации) - един,
 • професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност Регионално развитие (регионални пазарни институции) – един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  Икономика и управление (екоикономика) - един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол) - един,


главни асистенти по:


 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност История на икономическите теории – един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика) – двама,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (управление на растежа и вътрешнофирмено предприемачество) – един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (икономика на предприятието и иновации в бизнеса)– един,
 • професионално направление 3.6 Право, научна специалност Гражданско и семейно право – двама,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол) – трима,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и международни финанси) – един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Маркетинг (маркетинг на нетърговските организации) – един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (мобилизационно планиране, корпоративна сигурност) – един,
 • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (икономика на отбраната, управление на отбранителните ресурси) – един,


всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 1 от 03.01.2017 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390. 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2017