На настоящия сайт можете да намерите информация за конкурсите за заемане на академични длъжности и публичните защии за придобиване на научни степени в УНСС. Сайтът е разработен в съответствие с изискванията на закона за развитие на академичния състав в Република България. Всеки конкурс се обявява в "Държавен вестник" и интернет страницата на висшето училище и научната организация.


Конкурсите за заемане на академични длъжности се публикуват в срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури заедно с изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им след защита на докторска дисертация, както и рецензиите и становищата на членовете на журито.


Конкурсите за придобиване на научни степени рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от определянето на научното жури и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията. В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата журито провежда открито заседание за защита на дисертацията.