Защита за придобиване на НС "Доктор на науките"Кандидат доц. д-р Ивка Цакова Некова
Защита 21.06.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Олигархизация на политиката
Професионално направление 3.3. Политически науки
Автореферат автореферат (2021-05-20)

Рецензии проф. д.п.н. Антоний Тодоров Тодоров (2021-05-20)

проф. д-р Светла Бориславова Тошкова (2021-05-20)

проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев (2021-05-20)

Становища проф. д-р Александър Иванов Маринов (2021-05-20)

проф. д-р Янаки Боянов Стоилов (2021-05-20)

доц. д-р Симеон Митков Асенов (2021-05-20)

доц. д-р Борис Петров Попиванов (2021-05-20)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен Доктор на науките