Защита за придобиване на НС "Доктор на науките"Кандидат проф. д-р Николай Христов Щерев
Защита на 22.01.2024 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Организация на отделните предприятия в условията на Индустрия 5.0
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат (2023-12-21)

Рецензии проф. д.н. Божидар Иванов Хаджиев (2023-12-21)

проф. д-р инж. Огнян Димитров Андреев (2023-12-21)

проф. д.р Георги Шинков Забунов (2023-12-21)

Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев (2023-12-21)

проф. д.н. Пенчо Стоянов Пенчев (2023-12-21)

проф. д-р Албена Христова Вуцова (2023-12-21)

проф. д-р Митко Атанасов Димитров (2023-12-21)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване
Научна степен Доктор на науките

Кандидат доц. д-р Михаил Желязков Мусов
Защита на 06.10.2023г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Поведенчески принципи на управленското счетоводство
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат (2023-09-04)

Рецензии проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян (2023-09-04)

проф. д.н. Виржиния Иванова Желязкова (2023-09-04)

доц. д-р Бойка Николова Брезоева (2023-09-04)

Становища проф. д-р Пламен Димитров Чипев (2023-09-04)

проф. д.н. Мария Минкова Павлова (2023-09-04)

проф. д-р Надя Енчева Костова (2023-09-04)

доц. д-р Николай Николов Орешаров (2023-09-04)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат доц. д-р Ирена Николова Маркова
Защита на 22.05.2023г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Застраховане на екологични рискове в корпоративната сигурност на индустриалното предприятие
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат Автореферат (2023-04-20)

Рецензии проф. д-р Цветан Георгиев Цветков (2023-04-20)

проф. д-р Тилчо Колев Иванов (2023-04-20)

доц. д-р Константин Христов Пудин (2023-04-20)

Становища проф. д-р Йордан Атанасов Христосков (2023-04-20)

проф. д-р Андрей Боянов Захариев (2023-04-20)

проф. д-р Станислав Димитров Петков (2023-04-20)

доц. д-р Ивайло Дончев Беев (2023-04-20)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат проф. д-р Симеон Денев Желев
Защита 31.01.2018 г.
Тема 100% лоялни, 100% лоялност
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат (2017-12-29)

Рецензии проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев (2017-12-29)

проф. д-р Галина Пенчева Младенова (2017-12-29)

проф. д-р Евгени Петров Станимиров (2017-12-29)

Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев (2017-12-29)

проф. д-р Лина Георгиева Анастасова (2017-12-29)

проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова (2017-12-29)

проф. д-р Веселин Иванов Благоев (2017-12-29)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов
Защита 03.07.2019 г.
Тема Власт и видимост. Към една историческа социология на политическите видимости
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Автореферат автореферат (2019-05-31)

Рецензии проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев (2019-05-31)

проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска (2019-05-31)

проф. д-р Лиляна Димитрова Дамянова (2019-05-31)

Становища проф. д.п.н. Антоний Тодоров Тодоров (2019-05-31)

проф. д-р Иво Ангелов Христов (2019-05-31)

проф. д-р Иван Христов Чалъков (2019-05-31)

доц. д-р Андрей Иванов Нончев (2019-05-31)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат проф. д-р Румен Илиев Марков
Защита 01.07.2019 г.
Тема Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право (теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството)
Професионално направление 3.6. Право
Автореферат автореферат (2019-05-31)

Рецензии проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев (2019-05-31)

проф. д-р Лазар Георгиев Груев (2019-05-31)

проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова (2019-05-31)

Становища проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев (2019-05-31)

проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов (2019-05-31)

проф. д-р Пламен Александров Панайотов (2019-05-31)

доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева (2019-05-31)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат доц. д-р Евгени Георгиев Евгениев
Защита 24.06.2019 г.
Тема Организация на трудовата дейност (състояние, проблеми, перспективи)
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат (2019-05-23)

Рецензии проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев (2019-05-23)

проф. д-р Светла Бориславова Тошкова (2019-05-23)

доц. д-р Румен Георгиев Ерусалимов (2019-05-23)

Становища проф. д-р Таня Петрова Парушева (2019-05-23)

проф. д-р Константин Савов Калинков (2019-05-23)

проф. д-р Йордан Атанасов Христосков (2019-05-23)

доц. д-р Пламен Петков Йорданов (2019-05-23)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат проф. д-р Марин Александров Паунов
Защита 08.04.2020 г.
Тема Култура, икономика и социално доверие (с изследване на ценностите на българите в европейски контекст)
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат (2020-03-06)

Рецензии проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова (2020-03-06)

проф. д-р Любомир Минчев Стефанов (2020-03-06)

проф. д.п.н. Снежана Евлогиева Илиева (2020-03-06)

Становища проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (2020-03-06)

проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков (2020-03-06)

проф. д-р Мария Ананиева Маркова (2020-03-06)

доц. д-р Яница Петкова Димитрова (2020-03-06)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат доц. д-р Георги Чанков Георгиев
Защита 02.06.2020 г.
Тема Роля на транспорта и енергетиката в структурната трансформация на системата ЕС
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат (2020-04-30)

Рецензии проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев (2020-04-30)

проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов (2020-04-30)

проф. д-р Емил Спасов Панушев (2020-04-30)

Становища проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева (2020-04-30)

проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова (2020-04-30)

проф. д-р Тодор Константинов Размов (2020-04-30)

проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова (2020-04-30)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат проф. д-р Таня Петрова Парушева
Защита 12.04.2021 г.
Тема Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията
Професионално направление 3.8. Икономика
Автореферат автореферат (2021-03-10)

Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов (2021-03-10)

проф. д-р Марин Найденов Нешков (2021-03-10)

проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева (2021-03-10)

Становища проф. д-р Христина Лазарова Николова (2021-03-10)

проф. д-р Таня Дъбева Филипова (2021-03-10)

проф. д-р Стоян Петков Маринов (2021-03-10)

доц. д-р Николай Георгиев Цонев (2021-03-10)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да - 7, не - 0
Научна степен Доктор на науките

Кандидат доц. д-р Ивка Цакова Некова
Защита 21.06.2021 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Олигархизация на политиката
Професионално направление 3.3. Политически науки
Автореферат автореферат (2021-05-20)

Рецензии проф. д.п.н. Антоний Тодоров Тодоров (2021-05-20)

проф. д-р Светла Бориславова Тошкова (2021-05-20)

проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев (2021-05-20)

Становища проф. д-р Александър Иванов Маринов (2021-05-20)

проф. д-р Янаки Боянов Стоилов (2021-05-20)

доц. д-р Симеон Митков Асенов (2021-05-20)

доц. д-р Борис Петров Попиванов (2021-05-20)

Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен Доктор на науките