Дата на публикуване и начало: петък, 29 юли 2022 г.

Край: четвъртък, 29 септември 2022 г.УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

обявява конкурси за професори по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (управление на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (дигитална трансформация и архитектури за обработка на големи данни) – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Администрация и управление (геоикономика и регионална демография) – един,
 • професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност Спорт (баскетбол и баскетбол 3х3) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Планиране – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (управление на събитията в туризма) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (мениджмънт и маркетинг на недвижими имоти) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси) - един;

доценти по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, икономическа политика и устойчиво развитие) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (данъчен контрол) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика и управление, научна специалност Икономика и управление (пазарни анализи и маркетинг в бизнеса с недвижими имоти) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО – един,
 • професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология (социология на семейството) – един,
 • професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност Спорт (волейбол) – един,
 • професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология (социология на миграциите) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (управление на човешките ресурси, мотивация и лидерство в организациите) – един;

главен асистент по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (пропърти и фасилити мениджмънт) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 60 от 29.07.2022 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.