Дата на публикуване и начало: петък, 12 януари 2024 г.

Край: вторник, 12 март 2024 г.


УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

обявява конкурси за професори по:

  • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност Политология (политически ценности и интереси) - един,
  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (управленско счетоводство) – един,
  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (стратегически бизнес мениджмънт) – един,

доценти по:

  • професионално направление 3.6. Право, научна специалност История на държавата и правото – един,
  • професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Връзки с обществеността и комуникация в социалните медии – един,

главни асистенти по:

  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контролинг системи)  – един,
  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Статистика, иконометрия и демография (иконометрично моделиране при панелни данни) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.