Дата на публикуване и начало: вторник, 05 януари 2021 г.

Край: понеделник, 05 март 2021 г.УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

обявява конкурси за професори по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг (продуктова политика) - един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Социално управление (управление на промените и антикризисно управление) – един,
 • професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология (социология на девиантното поведение и престъпността) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход) - един;

доценти по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научно специалност „Икономика и управление (аграрна и екологична политика)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО (международни финанси)“ – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)“ – един;

главни асистенти по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)“ – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на публичния сектор, здравна политика)“ – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (институции на гражданското общество, управление на качеството в публичния сектор)“ – един,
 • професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата“  – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (стопанска логистика)“ – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Администрация и управление (регионална конкурентоспособност)“ – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Администрация и управление (регионална специализация)“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.