Дата на публикуване и начало: петък, 07 януари 2022 г.

Край: понеделник, 07 март 2022 г.УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

обявява конкурси за професори по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Политическа икономия (конкурентоспособност и глобална политическа икономия) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт) - един;

доценти по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (икономика на риска и иновациите)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (рекламен мениджмънт и дигитален бизнес)“ – един,
 • професионално направление 2.1. Филология, научно специалност „Съвременен английски език (приложно-лингвистични аспекти в специализирания дискурсивен анализ)“ – един,
 • професионално направление 2.1. Филология, научно специалност „Съвременен немски език (съпоставителна текстолингвистика)“ – един,

главни асистенти по:

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика, икономика на обществения сектор)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика, лейбърикономикс)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туроператорска и агентска дейност) – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и организация на труда (заетост, осигуряване и застраховане)“ – един,
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно право“ – един,
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Трудово право и обществено осигуряване“  – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 2 от 07.01.2022 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.