Дата на публикуване и начало: петък, 9 декември 2022 г.

Край: четвъртък, 9 февруари 2023 г.УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

обявява конкурси за професори по:

  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (управление на транспорта) - един,
  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Статистика, иконометрия и демография (приложна иконометрия и статистика) – един,
  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Статистика, иконометрия и демография (статистически анализ на външната миграция и анализ на панелни данни) – един,

доценти по:

  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (цени и ценообразуване, потребителско поведение) – един,
  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (вътрешен контрол и вътрешен одит) – един,
  • професионално направление 3.6. Право, научна специалност Наказателно право – два,

главни асистенти по:

  • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (търговия) – един,
  • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (икономика и публичен сектор, управление на здравеопазването) – един,
  • професионално направление 3.6. Право, научна специалност Наказателнопроцесуално право – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 98 от 09.12.2022 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.