Конкурси за професориРешение на Академичния съвет АС № 6 от 13.12.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр. 4 от 12.01.2024 г.
Дата на публикуване в сайта 2024-04-19
Наименование на конкурса Икономика и управление (стратегически бизнес мениджмънт)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (стратегически бизнес мениджмънт)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-12-07
Наименование на конкурса Маркетинг (ценова политика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Маркетинг (ценова политика)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 09.01.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-12-07
Наименование на конкурса Информатика (Информационни технологии и системи за намаляване на риска от бедствия)
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика (Информационни технологии и системи за намаляване на риска от бедствия)
Катедра Информатика
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 11.01.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-12-07
Наименование на конкурса Икономика и управление (социално предприемачество)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (социално предприемачество)
Катедра Предприемачество
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 08.01.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-12-07
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (европейска интеграция)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (европейска интеграция)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 10.01.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС№9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-04-10
Наименование на конкурса Статистика, иконометрия и демография (статистически анализ на външната миграция)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Статистика, иконометрия и демография (статистически анализ на външната миграция)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 11.05.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС№9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-04-10
Наименование на конкурса Статистика, иконометрия и демография (приложна иконометрия и статистика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Статистика, иконометрия и демография (приложна иконометрия и статистика)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 11.05.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС №9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-03-21
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на транспорта)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на транспорта)
Катедра Икономика на транспорта и енергетиката
Факултет Икономика на ифраструктурата
Кандидати

доц. д-р Светла Драганова Цветкова

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
проф. д-р Марин Иванов Гълъбов
проф. д-р Емилия Георгиева Вайсилова
Становища: проф. д-р Николай Христов Щерев
доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов
проф. д-р Милена Кирилова Филипова
доц. д-р Вяра Василева Кюрова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ научното жури не установява наличие на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 27.04.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност "професор"

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-12-16
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (дигитална трансформация и архитектура за обработка на големи данни)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (дигитална трансформация и архитектура за обработка на големи данни)
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 19.01.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №05/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-12-05
Наименование на конкурса Икономика и управление (мениджмънт и маркетинг на недвижими имоти)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (мениджмънт и маркетинг на недвижими имоти)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 06.01.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-21
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 22.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-15
Наименование на конкурса Спорт (баскетбол и баскетбол 3х3)
Професионално направление 7.6 Спорт
Научна специалност Спорт (баскетбол и баскетбол 3х3)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 16.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-14
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 15.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-14
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на събитията в туризма)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на събитията в туризма)
Катедра Икономика на туризма
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 15.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-11
Наименование на конкурса Администрация и управление (геоикономика и регионална демография)
Професионално направление 3.7 Администрация и управление
Научна специалност Администрация и управление (геоикономика и регионална демография)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 13.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-04
Наименование на конкурса Планиране
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Планиране
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 06.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №6/13.12.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-04-28
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 30.05.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС №4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-12-22
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика и финанси на фирмите за недвижими имоти)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика и финанси на фирмите за недвижими имоти)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 22.02.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-12-20
Наименование на конкурса Икномика и управление (управленско консултиране в туризма)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икномика и управление (управленско консултиране в туризма)
Катедра Икономика на туризма
Факултет Икономика на инфрастурктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 21.02.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-19
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 20.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-16
Наименование на конкурса Маркетинг (продуктова политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (продуктова политика)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 17.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-13
Наименование на конкурса Социално управление (управление на промените и антикризисно управление)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (управление на промените и антикризисно управление)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 14.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-09
Наименование на конкурса Социология (социология на девиантното поведение и престъпността)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на девиантното поведение и престъпността)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 11.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-12-23
Наименование на конкурса Социология (социология на пазара)
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на пазара)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 01.02.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-12-10
Наименование на конкурса Гражданско и семейно право
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Гражданско и семейно право
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 15.01.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-27
Наименование на конкурса Право на Европейския съюз
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Право на Европейския съюз
Катедра Международно право и право на ЕС
Факултет Юридически
Кандидати
Доклад на научното жури 28.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-27
Наименование на конкурса Политология (теория и практика на политическата реклама)
Професионално направление 3.3. Политически науки
Научна специалност Политология (теория и практика на политическата реклама)
Катедра Политология
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 28.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-16
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 20.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-13
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Катедра МИО и безнис
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 14.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-10
Наименование на конкурса Политология (теория на международните отношения и проблеми на икономическата сигурност)
Професионално направление 3.3. Политически науки
Научна специалност Политология (теория на международните отношения и проблеми на икономическата сигурност)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

доц. д-р Евгения Вангелова Василева

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Георги Филипов Генов
проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
проф. д.ф.н. Иван Борисов Кацарски
Становища: проф. д-р Величка Иванова Милина
проф. д.н. Богдана Йорданова Тодорова
доц. д-р Пламен Маринов Ралчев
доц. д-р Боян Асенов Хаджиев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ научното жури не установява наличие на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 16.06.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-20
Наименование на конкурса Социално управление (стратегически HR мениджмънт и стратегическо управление)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (стратегически HR мениджмънт и стратегическо управление)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 23.04.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-02-10
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и международни финанси)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и международни финанси)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 11.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-01-20
Наименование на конкурса Икономика (история и теория на стопанството)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика (история и теория на стопанството)
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 20.02.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-01-14
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 18.02.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-01-09
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (социален одит, социална отговорност и човешки ресурси)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и организация на труда (социален одит, социална отговорност и човешки ресурси)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 12.02.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-12-06
Наименование на конкурса Социално управление (основи на управлението и бизнес комуникации)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (основи на управлението и бизнес комуникации)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 09.01.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-09-07
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 08.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-09-07
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост)
Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 08.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-09-07
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика)
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика)
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 08.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-08-31
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 02.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-08-31
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 02.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-08-31
Наименование на конкурса Икономика и управление (стопанска логистика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (стопанска логистика)
Катедра Логистика
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 04.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 2/19.-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-08-17
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост и култура)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост и култура)
Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 19.09.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 8/13.12.2017 г
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-04-27
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 29.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-04-13
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на транспорта)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на транспорта)
Катедра Икономика на транспорта и енергетиката
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 15.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 2018-03-26
Наименование на конкурса Организация и управление на производството (лидерство в маркетинга)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Организация и управление на производството (лидерство в маркетинга)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 27.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-12-14
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 15.01.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-10
Наименование на конкурса Социология (социология на конфликтите)
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на конфликтите)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 11.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор