Конкурси за професориРешение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-19
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 20.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-16
Наименование на конкурса Маркетинг (продуктова политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (продуктова политика)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 17.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-13
Наименование на конкурса Социално управление (управление на промените и антикризисно управление)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (управление на промените и антикризисно управление)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 14.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-09
Наименование на конкурса Социология (социология на девиантното поведение и престъпността)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на девиантното поведение и престъпността)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 11.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор