Конкурси за главни асистентиРешение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-02
Наименование на конкурса Алгебра и теория на числата
Професионално направление Математика
Научна специалност Алгебра и теория на числата
Катедра Математика
Факултет Приложна информатка и статистика
Кандидати

ас. д-р Вилислав Николов Букачиев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Иван Колев Койчев
доц. д-р Милена Ганчева Димова
доц. д-р Иван Пейчев Йорданов
доц. д-р Димитър Панайотов Гелев
доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.04.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент