Конкурси за главни асистентиРешение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр. 4 от 12.01.2024 г.
Дата на публикуване в сайта 2024-04-01
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контролинг системи)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контролинг системи)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати

ас. д-р Антоанета Александрова Ангелова - Станимирова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Емил Асенов Атанасов
проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Бошнакова
доц. д-р Красимир Василев Йорданов
доц. д-р Станислава Панчева Георгиева
доц. д-р Людмила Михайлова Михайлова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 12.04.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет Избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр. 4 от 12.01.2024
Дата на публикуване в сайта 2024-03-29
Наименование на конкурса Статистика, иконометрия и демография (иконометрично моделиране при панелни данни)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Статистика, иконометрия и демография (иконометрично моделиране при панелни данни)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати

ас. д-р Весела Григорова Димитрова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Венелин Николаев Бошнаков
проф. д-р Соня Дакова Чипева
доц. д-р Александър Цветанов Найденов
доц. д-р Пламен Иванов Петков
доц. д-р Красимира Борисова Славева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 11.04.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет Избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет AС №4/28.06.2023
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-11-10
Наименование на конкурса Социално управление (стратегическо управление и стратегии за интернационализация на бизнеса)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (стратегическо управление и стратегии за интернационализация на бизнеса
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Даниел Славеев Парушев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Цветана Александрова Стоянова
проф. д-р Надя Димитрова Миронова
доц. д-р Филип Петров Стоянов
проф. д-р Милена Кирилова Филипова
проф. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 23.11.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-10-26
Наименование на конкурса Социология (икономическа социология)
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (икономическа социология)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

ас. д-р Драгомир Колев Драганов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Венелин Николаев Бошнаков
проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
доц. д-р Тодорка Димова Кинева
доц. д-р Александър Стоянов Стоянов
доц. д-р Екатерина Любенова Маркова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 06.11.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет AС №4/28.06.2023
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-10-20
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика, макроикономика и иновации)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика и иновации)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

Антоан Красимиров Шотаров

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Ивайло Дончев Беев
доц. д-р Камелия Боянова Асенова
доц. д-р Зорница Борисова Йорданова
проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова - Ковачева
доц. д-р Цветелина Иванова Маринова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 02.11.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на акадамична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-10-20
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика, макроикономика и икономика на обществения сектор)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика и икономика на обществения сектор)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

Мая Александрова Цоклинова - Колева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Николай Христов Щерев
доц. д-р Ивайло Дончев Беев
доц. д-р Камелия Боянова Асенова
проф. д.ик.н. Васил Георгиев Тодоров
доц. д-р Милен Митев Велушев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 02.11.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет AС №4/28.06.2023
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70
Дата на публикуване в сайта 2023-08-15
Наименование на конкурса Политология
Професионално направление 3.3. Политически науки
Научна специалност Политология
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

ас. д-р Моника Ханс Панайотова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Пламен Маринов Ралчев
доц. д-р Мария Енева Бакалова
доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева
проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова
доц. д.п.н. Калоян Димитров Симеонов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 15.11.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-03-09
Наименование на конкурса Наказателнопроцесуално право
Професионално направление 3.6 Право
Научна специалност Наказателнопроцесуално право
Катедра Наказателноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати

ас. д-р Аделина Константинова Хаджийска

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева
проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов
проф. д-р Веселин Бориславов Вучков
доц. д-р Здравка Владимирова Кръстева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 20.03.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №9/30.11.2022
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-03-06
Наименование на конкурса Икономика и управление (търговия)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (търговия)
Катедра Икономика на търговията
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Горан Ангелов Ангелов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Бисер Христов Петков
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова
доц. д-р Иванка Андреева Николова
доц. д-р Янко Иванов Коралиев
доц. д-р Надежда Иванова Димова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 17.03.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-02-10
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (икономика и публичен сектор, управление на здравеопазването)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (икономика и публичен сектор, управление на здравеопазването)
Катедра Публична администрация
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 10.02.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет AC №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-10-31
Наименование на конкурса Икономика и управление (пропърти и фасилити мениджмънт)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (пропърти и фасилити мениджмънт)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес
Кандидати

д-р Константин Николов Бобчев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Надя Димитрова Миронова
проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
доц. д-р Георги Шинков Забунов
доц. д-р Емил Кръстев Папазов
доц. д-р Тодор Стоянов Райчев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 11.11.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-03-25
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, икономика на обществения сектор)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, икономика на обществения сектор)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

ас. д-р Величка Николаева Николова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Мария Тодорова Марикина
доц. д-р Ваня Петрова Иванова
доц. д-р Камелия Боянова Асенова
проф. д-р Атанас Николов Казаков
доц. д-р Владимир Емилов Ценков
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 06.04.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-03-25
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, лейбърикономикс)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, лейбърикономикс)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

ас. д-р Любослав Емилов Костов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Ивайло Дончев Беев
доц. д-р Ваня Петрова Иванова
доц. д-р Камелия Боянова Асенова
проф. д-р Атанас Николов Казаков
проф. д-р Радостина Телериг Бакърдижиева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 05.04.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-03-24
Наименование на конкурса Трудово право и обществено осигуряване
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Трудово право и обществено осигуряване
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати

ас. д-р Жанета Христова Петкова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Таня Николова Йосифова
доц. д-р Райна Москова Койчева
доц. д-р Гергана Василева Боянова
доц. д-р Андрей Сашов Александров
доц. д-р Ярослава Димитрова Генова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 04.04.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-03-24
Наименование на конкурса Гражданско и семейно право
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Гражданско и семейно право
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати

ас. д-р Атанас Петров Петров

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Захари Емилов Торманов
доц. д-р Гергана Василева Боянова
доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
доц. д-р Николай Тодоров Колев
доц. д-р Венцислав Емилов Петров
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 04.04.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-03-21
Наименование на конкурса Икономика и управление (туроператорска и агентска дейност)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (туроператорска и агентска дейност)
Катедра Икономика на туризма
Факултет Икономика на ифраструктурата
Кандидати

ас. д-р Никола Драгомиров Гайдаров

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Николай Георгиев Цонев
проф. д.н. Таня Петрова Парушева
проф. д-р Мариана Кирилова Янева
проф. д-р Манол Николов Рибов
доц. д-р Ирена Кирилова Емилова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 01.04.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-03-21
Наименование на конкурса Икномика и организация на труда (заетост, осигуряване и застраховане)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икномика и организация на труда (заетост, осигуряване и застраховане)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

ас. д-р Мария Христова Манчева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
доц. д-р Валери Иванов Апостолов
доц. д-р Галина Димитрова Георгиева
проф. д.ик.н. Нено Павлов Ненов
проф. д-р Румяна Николаева Нейкова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 05.04.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-19
Наименование на конкурса Икономика и управление (интернет маркетинг и маркетингово планиране)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (интернет маркетинг и маркетингово планиране)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати

ас. д-р Симеон Йорданов Коляндов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Иван Петров Палигоров
доц. д-р Радко Асенов Радев
доц. д-р Кирил Валентинов Димитров
доц. д-р Илиан Иванов Минков
доц д-р Йордан Христов Иванов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-19
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното произдводство
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното произдводство
Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер
Факултет Бизнес факултет
Кандидати

ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Владя Бориславова Борисова
проф. д-р Мария Ананиева Маркова
проф. д.н. Любомир Димчев Стойков
проф. д.н. Любомир Тодоров Халачев
проф. д.с.н. Петранка Димитрова Филева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-18
Наименование на конкурса Социално управление, основи на управлението, бизнес комуникации
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление, основи на управлението, бизнес комуникации
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Емилия Людмилова Дунева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Надя Димитрова Миронова
проф. д-р Цветана Александрова Стоянова
проф. д-р Галина Георгиева Куртева
доц. д-р Татяна Петрова Кичева
доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-18
Наименование на конкурса Икономика и управление (стопанска логистика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (стопанска логистика)
Катедра Логистика и вериги на доставките
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Петя Димитрова Филева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска
проф. д.н. Ваня Куздова Банабакова
доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова
доц. д-р Николай Драгомиров Иванов
доц. д-р Боряна Тодорова Върбанова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 09.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-15
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на човешките ресурси в бизнеса с недвижими имоти)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на човешките ресурси в бизнеса с недвижими имоти)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати

ас. д-р Мария Георгиева Димитрова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Цветана Александрова Стоянова
проф. д-р Румен Николаев Калчев
проф. д-р Лалка Герасимова Борисова
доц. д-р Георги Шинков Забунов
доц. д-р Емил Кръстев Папазов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС№4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-15
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

ас. д-р Маргарита Александрова Иванова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
проф. д-р Миланка Димитрова Славова
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
проф. д-р Теодора Маринова Георгиева
доц. д-р Паскал Неделчев Желев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-12
Наименование на конкурса Администрация и управление (устойчиво развитие на регионите)
Професионално направление Админстрация и управление
Научна специалност Администрация и управление (устойчиво развитие на регионите)
Катедра Регионално развитие
Факултет Администрация и управление
Кандидати

ас.д-р Веселина Любомирова Митева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Георги Бисеров Николов
доц. д-р Елка Георгиева Василева
доц. д-р Камен Димитров Петров
доц. д-р Яница Петкова Димитрова
доц. д-р Петър Борисов Борисов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 09.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС №4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-08
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на човешките ресурси)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на човешките ресурси)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати

ас. д-р Стефка Димитрова Масалджийска

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Николай Христов Щерев
проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев
доц. д-р Кирил Валентинов Димитров
доц. д-р Елена Илиева Драгозова
доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-08
Наименование на конкурса Данъчно право
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Данъчно право
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати

ас. д-р Стойчо Лалков Дулевски

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Валерий Георгиев Димитров
проф. д-р Ганета Минкова Минкова
проф- д-р Сашо Георгиев Пенов
доц. д-р Надежда Христова Христова
доц. д-р Нина Стефанова Чилова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-08
Наименование на конкурса Административно право и административен процес
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Административно право и административен процес
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати

ас. д-р Стефан Олегов Радев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Валерий Георгиев Димитров
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
доц. д-р Нина Стефанова Чилова
доц. д-р Надежда Христова Христова
доц. д-р Наталия Василева Киселова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.12.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет AC №4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-11-05
Наименование на конкурса Статистика и демография (статистически анализ на панелни данни)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Статистика и демография (статистически анализ на панелни данни)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати

д-р Весела Григорова Димитрова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Валентин Димитров Гоев
проф. д-р Тодор Калоянов Николов
доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков
доц. д-р Стела Стойчева Касабова
доц. д-р Любомир Иванов Тодоров
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ

ас.д-р. Ива Павлова Райчева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Валентин Димитров Гоев
проф. д-р Тодор Калоянов Николов
доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков
доц. д-р Стела Стойчева Касабова
доц. д-р Любомир Иванов Тодоров
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 14.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Ива Павлова Райчева избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-02
Наименование на конкурса Алгебра и теория на числата
Професионално направление Математика
Научна специалност Алгебра и теория на числата
Катедра Математика
Факултет Приложна информатка и статистика
Кандидати

ас. д-р Вилислав Николов Букачиев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Иван Колев Койчев
доц. д-р Милена Ганчева Димова
доц. д-р Иван Пейчев Йорданов
доц. д-р Димитър Панайотов Гелев
доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 13.04.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-02
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати

ас. д-р Явор Храбринов Башев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Мирослава Михайлова Динева - Пейчева
проф. д-р Бисер Йорданов Славков
проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова
доц. д-р Красимир Василев Йорданов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 14.04.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-03-25
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (институции на гражданското общество, управление на качеството в публичния сектор)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (институции на гражданското общество, управление на качеството в публичния сектор)
Катедра Публична администрация
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Виолета Чавдарова Тончева - Златкова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Даниела Николова Иванова
проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски
доц. д-р Деница Антонова Горчилова - Атанасова
доц. д-р Валентин Пенчев Василев
доц. д-р Елена Ангелова Калфова - Войнова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 05.04.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-03-18
Наименование на конкурса Администрация и управление (регионална специализация)
Професионално направление 3.7.Администрация и управление
Научна специалност Администрация и управление (регионална специализация)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Десислава Андреева Боцева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева
проф. д-р Галина Георгиева Куртева
доц. д-р Георги Бисеров Николов
доц. д-р Елка Георгиева Василева
доц. д-р Баки Хасанов Хюсеинов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 29.03.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-03-18
Наименование на конкурса Администрация и управление (регионална конкурентоспособност)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Администрация и управление (регионална конкурентоспособност)
Катедра Регионално развите
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Никола Тодоров Танаков

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Венета Стоянова Гайдраджиева
проф. д-р Галина Георгиева Куртева
доц. д-р Георги Бисеров Николов
доц. д-р Елка Георгиева Василева
доц. д-р Камен Димитров Петров
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 29.03.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-03-15
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на публичния сектор, здравна политика)
Професионално направление 3.7. Адменистрация и управление
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на публичния сектор, здравна политика)
Катедра Публична администрация
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Красимира Стефанова Вълчева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Петко Ненков Салчев
проф. д-р Тодорка Игнатова Костадинова
доц. д-р Александър Иванов Вълков
доц. д-р Евгения Петрова Пенкова - Панталеева
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 25.03.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-03-11
Наименование на конкурса Икономика и управление (стопанска логистика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (стопанска логистика)
Катедра Логистика и вериги на доставките
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Лиляна Кръстева Михова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска
проф. д.н. Ваня Куздова Банабакова
доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева
доц. д-р Николай Драгомиров Иванов
доц. д-р Танка Василева Милкова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 22.03.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75/25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-20
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство
Катедра секция Творчески индустрии и бизнес
Факултет Институт по творчески индустрии и бизнес
Кандидати

ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Владя Бориславова Борисова
проф. д-р Мария Ананиева Маркова
проф. д-р Цветана Александрова Стоянова
проф. д-р Ивайло Страшимиров Кринчев
доц. д-р Росен Андреев Карадимов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 04.12.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-20
Наименование на конкурса Икономика и управление
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление
Катедра секция Индустриална собственост и бизнес
Факултет институт по творчески индустрии и бизнес
Кандидати

ас. д-р Силвия Христова Тодорова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Владя Бориславова Борисова
проф. д-р Мария Ананиева Маркова
проф. д-р Мартин Димитров Банов
доц. д-р Николай Койчев Ванков
доц. д-р Надежда Йорданова Димова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 04.12.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-20
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (банково счетоводство и счетоводство в публичния сектор)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (банково счетоводство и счетоводство в публичния сектор)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати

ас. д-р Ясен Красимиров Даскалов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Снежанка Александрова Башева
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян
проф. д-р Румяна Савова Пожаревска
проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
доц. д-р Венцислав Димчев Вечев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 02.12.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-10
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 24.11.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-06
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (телевизионна журналистика, медии и политика)
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (телевизионна журналистика, медии и политика)
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Илия Христов Вълков

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.н. Любомир Димчев Стойков
доц. д-р Стела Константинова Ангова
доц. д-р Светла Владимирова Цанкова
доц. д-р Жана Тодорова Попова
доц. д-р Борис Петров Попиванов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ

д-р Емилия Димитрова Димитрова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.н. Любомир Димчев Стойков
доц. д-р Стела Константинова Ангова
доц. д-р Светла Владимирова Цанкова
доц. д-р Жана Тодорова Попова
доц. д-р Борис Петров Попиванов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 17.11.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ас. д-р Илия Христов Вълков избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. № 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-06
Наименование на конкурса Икономика и управление (контролинг на разходите и финансиране на бизнеса)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (контролинг на разходите и финансиране на бизнеса)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати

ас. д-р Стоян Любомиров Деевски

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Николай Христов Щерев
проф. д-р Димитър Ненков Ненков
проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова - Праматарова
проф. д-р Огнян Димитров Андреев
проф. д-р Иван Петров Палигоров
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 17.11.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-06
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на отбраната, икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на отбраната, икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Атанас Димитров Димитров

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
проф. д-р Тилчо Колев Иванов проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
доц. д-р Нончо Иванов Димитров
доц. д-р Константин Христов Пудин
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 17.11.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-16
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (пазар на труда - регионални и социално-демографски аспекти)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и организация на труда (пазар на труда - регионални и социално-демографски аспекти)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

ас. д-р Десислава Николова Колева - Стефанова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
проф. д-р Тодор Калоянов Николов
проф. д-р Кремена Георгиева Борисова - Маринова
доц. д-р Тодор Добромиров Тодоров
доц. д-р Пламен Петков Йорданов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 27.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-13
Наименование на конкурса Гражданско и семейно право
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Гражданско и семейно право
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати

ас. д-р Делян Йорданов Недев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: доц. д-р Гергана Василева Боянова
доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов
доц. д-р Златимир Стоянов Орсов
доц. д-р Николай Тодоров Колев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 26.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-12
Наименование на конкурса Политическа икономиа (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономиа (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати

ас. д-р Иван Атанасов Божикин

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
доц. д-р Стела Стоянова Ралева
доц. д-р Тодор Константинов Попов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 23.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-06
Наименование на конкурса Право на Европейския съюз
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Право на Европейския съюз
Катедра Международно право и право на ЕС
Факултет Юридически факултет
Кандидати

ас. д-р Александра Йовчева Вълчева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Ирена Цонева Илиева
доц. д-р Диана Петрова Ковачева
доц. д-р Диана Маринова Маринова
доц. д.н. Живко Иванов Драганов
доц. д-р Христо Иванов Паунов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 18.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-05
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (интегриране на системи за управление на бизнес процеси)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (интегриране на системи за управление на бизнес процеси)
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати

ас. д-р Иван Иванов Белев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.н. Емил Петров Денчев
проф. д-р Виолета Флорева Краева
доц. д-р Любен Кирилов Боянов
доц. д-р Ваня Тодорова Лазарова
доц. д-р Веселин Димитров Попов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 16.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-05
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (интегриране на системи за управление на бизнес процеси)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (интегриране на системи за управление на бизнес процеси)
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати

ас. д-р Станимира Йорданова Йорданова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Камелия георгиева Стефанова
проф. д-р Красен Стефанов Стефанов
проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
доц. д-р Дорина Петрова Кабакчиева
доц. д-р Моника Веселинова Цанева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 16.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-02
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и банково дело)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и банково дело)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 12.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-02-24
Наименование на конкурса Планиране
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Планиране
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати

ас. д-р Сабрина Василева Калинкова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
проф. д-р Свободка Генчева Класова
доц. д-р Християн Анастасов Танушев
доц. д-р Йовка Петкова Банкова
доц. д-р Надежда Йорданова Димова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 09.03.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-12-06
Наименование на конкурса История на държавата и правото
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност История на държавата и правото
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати

д-р Нели Георгиева Радева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ист.н. Иван Александров Билярски
проф. д.н. Борис Владимиров Велчев
доц. д-р Петя Стефанова Неделева
доц. д-р Константин Веселинов Танев
доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 18.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет назначена на академичната длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-12-06
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати

д-р Боян Христов Иванчев

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
доц. д-р Анета Еленкова Маричова
доц. д-р Стела Стоянова Ралева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 16.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-12-06
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати

д-р Аника Стефанова Петкова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
доц. д-р Анета Еленкова Маричова
доц. д-р Стела Стоянова Ралева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 16.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-29
Наименование на конкурса Социология (икономическа социология)
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (икономическа социология)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати

ас. д-р Мариета Борисова Христова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска
проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков
проф. д.с.н. Валентина Георгиева Миленкова
доц. д-р Андрей Иванов Нончев
доц. д-р Александър Стоянов Стоянов
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 11.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-29
Наименование на конкурса Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати

д-р Виктор Илиев Иванов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Валерий Георгиев Димитров
проф. д-р Георги Петков Близнашки
проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев
доц. д-р Светла Маринова Кънева
доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 11.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-29
Наименование на конкурса Администрация и управление (геоикономика и регионално развитие)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Администрация и управление (геоикономика и регионално развитие)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати

д-р Цветелина Николова Берберова - Вълчева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова
доц. д-р Николай Иванов Цонков
доц. д-р Камен Димитров Петров
доц. д-р Деница Антонова Горчилова - Атанасова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 10.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет назначена на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-29
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрна икономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрна икономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати

ас. д-р Кристина Стефанова Тодорова

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев
проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова
проф. д-р Иван Петров Палигоров
проф. д-р Дарина Русчева Тодорова
доц. д-р Зорница Димова Стоянова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 10.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-29
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати

ас. д-р Моника Свиленова Събева

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев
проф. д-р Диана Илиева Копева
проф. д.ик.н. Нели Андреева Бенчева
доц. д-р Стела Иванова Балтова
доц. д-р Мария Маринова Пенева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 10.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-28
Наименование на конкурса История на икономическите теории
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност История на икономическите теории
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 09.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-25
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (междунари пазари и цени)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (междунари пазари и цени)
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

ас. д-р Валентин Асенов Билянски

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Иванка Милкова Костова
доц. д-р Олег Стойов Лозанов
доц. д-р Васил Стефанов Петков
доц. д-р Теофана Валентинова Димитрова - Станева
доц. д-р Валентина Любенова Николова - Алексиева
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 06.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-11-21
Наименование на конкурса Икономика и управление (стопанска логистика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (стопанска логистика)
Катедра Логистика и вериги на доставките
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Мирослав Георгиев Стефанов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска
проф. д-р Ваня Куздова Банабакова
доц. д-р Елица Стоянова Петрова
доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева
доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 02.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент

Решение на Академичния съвет № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-09-13
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (дигитална журналистика)
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (дигитална журналистика)
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати

ас. д-р Иван Иванов Вълчанов

Резюмета: резюмета
Оценъчни карти: проф. д.н.Любомир Димчев Стойков
проф. д-р Грета Николаева Дерменджиева
доц. д-р Стела Консстантинова Ангова
доц. д-р Мартин Николаев Осиковски
доц. д-р Мария Александрова Попова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 27.12.2019 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност главен асистент