Конкурси за доцентиРешение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-05-10
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

гл. ас. д-р Силвия Захариева Кирова

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Йорданка Йосифова Статева
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
Становища: проф. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
проф. д-р Даниела Николова Бобева - Филипова
доц. д.н. Калоян Димитров Симеонов
доц. д-р Гергана Илиева Михайлова - Борисова
доц. д-р Ирина Петкова Казанджиева - Йорданова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 10.06.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-26
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрна и екологична политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрна и екологична политика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 27.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-16
Наименование на конкурса Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 17.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-15
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 20.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-15
Наименование на конкурса Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 17.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-08
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 10.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-08
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 10.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент