Конкурси за доцентиРешение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр. 4 от 12.01.2024 г.
Дата на публикуване в сайта 2024-04-25
Наименование на конкурса История на държавата и правото
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност История на държавата и правото
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр. 4 от 12.01.2024 г.
Дата на публикуване в сайта 2024-04-25
Наименование на конкурса Връзки с обществеността и комуникации в социалните медии
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Връзки с обществеността и комуникации в социалните медии
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС №4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2024-01-11
Наименование на конкурса Право на ЕС
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Право на ЕС
Катедра Международно право и право на ЕС
Факултет Юридически
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2024-01-11
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-12-15
Наименование на конкурса Пилитическа икономия (дигитална икономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Пилитическа икономия (дигитална икономика)
Катедра Пилитическа икономия
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 17.01.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-12-07
Наименование на конкурса Социално управление (организационно поведение и управление на комуникациите)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (организационно поведение и управление на комуникациите)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 09.01.2024 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-11-17
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 20.12.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС №4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-11-17
Наименование на конкурса Наказателнопроцесуално право
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Наказателнопроцесуално право
Катедра Наказателноправни науки
Факултет Юридически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 19.12.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС № 4/28.06.2023 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В. бр.70/15.08.2023 г.
Дата на публикуване в сайта 2023-11-10
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика, макроикономика и фискална политика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика и фискална политика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 12.12.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС № 9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-04-28
Наименование на конкурса Наказателно право - за заемане на две академични длъжности "доцент"
Професионално направление 3.6 Право
Научна специалност Наказателно право
Катедра Наказателноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати
Доклад на научното жури 30.05.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет Пресиян Марчев Марков и Петя Велинова Митрева са избрани на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС№9/30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.98/09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-04-11
Наименование на конкурса Икономика и управление (цени и ценообразуване, потребителско поведение)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (цени и ценообразуване, потребителско поведение)
Катедра Икономика на търговията
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 12.05.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет № 9 от 30.11.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 98 от 09.12.2022
Дата на публикуване в сайта 2023-03-24
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (вътрешен контрол и вътрешен одит)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (вътрешен контрол и вътрешен одит)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 26.04.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност "доцент"

Решение на Академичния съвет АС № 5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-12-19
Наименование на конкурса Икономика и управление (пазарни анализи и маркетинг в бизнеса с недвижими имоти)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (пазарни анализи и маркетинг в бизнеса с недвижими имоти)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 20.01.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-12-09
Наименование на конкурса Социология (социология на миграциите)
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на миграциите)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 11.01.2023 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-15
Наименование на конкурса Спорт (волейбол)
Професионално направление 7.6. Спорт
Научна специалност Спорт (волейбол)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 16.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-11
Наименование на конкурса Социология (социология на семейството)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на семейството)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 12.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-11
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО
Катедра МИО и бизнес
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 12.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-04
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, икономическа политика и устойчиво развитие)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика, макроикономика, икономическа политика и устойчиво развитие)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 05.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-04
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на човешките ресурси, мотивация и лидерство в организациите)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на човешките ресурси, мотивация и лидерство в организациите)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 05.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №5/01.06.2022 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.60/29.07.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-11-04
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (данъчен контрол)
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (данъчен контрол)
Катедра финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 06.12.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС №6/13.12.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-05-20
Наименование на конкурса Съвременен немски език (съпоставителна текстолингвистика)
Професионално направление 2.1 Филология
Научна специалност Съвременен немски език (съпоставителна текстолингвистика)
Катедра Чужди езици и приложна лингвистика
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

ст. пр. д-р Силвия Василева Василева

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова
проф. д.ф.н. Мария Живкова Грозева-Минкова
Становища: проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова
доц. д-р Антония Иванова Пенчева
доц. д-р Стефка Василева Кожухарова
доц. д-р Теодора Йорданова Рупска
доц. д-р Ренета Михайлова Килева-Стаменова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ научното жури не установява наличие на обстоятелства по чл. 4, ал 11 от ЗРАСРБ

ст. пр. д-р Мина Стойчева Митева-Хубенова

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова
проф. д.ф.н. Мария Живкова Грозева-Минкова
Становища: проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова
доц. д-р Антония Иванова Пенчева
доц. д-р Стефка Василева Кожухарова
доц. д-р Теодора Йорданова Рупска
доц. д-р Ренета Михайлова Килева-Стаменова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ научното жури установява наличие на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 22.06.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ФС реши да отложи вземането на решение за избор до получаването на окончателно съдебно решение

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-05-05
Наименование на конкурса Съвременен английски език (приложно-лингвистични аспекти в специализирания дискурсивен анализ)
Професионално направление 2.1. Филология
Научна специалност Съвременен английски език (приложно-лингвистични аспекти в специализирания дискурсивен анализ)
Катедра Чужди езици и приложна линглистика
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 22.06.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет ФС реши да отложи вземането на решение за избор до получаването на окончателно съдебно решение

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2021
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-04-18
Наименование на конкурса Икономика и управление (управление на риска и иновациите)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (управление на риска и иновациите)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 19.05.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 6/13.12.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" Д.В., бр.2/07.01.2022
Дата на публикуване в сайта 2022-04-18
Наименование на конкурса Икономика и управление (рекламен мениджмънт и дигитален бизнес)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (рекламен мениджмънт и дигитален бизнес)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 19.05.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-12-22
Наименование на конкурса Икономика и управление (софтуерни технологии и патенто-лицензионна дейност)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (софтуерни технологии и патенто-лицензионна дейност)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 22.02.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-12-22
Наименование на конкурса Икономика и управление (индустриална икономика и управление на конфликти)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (индустриална икономика и управление на конфликти)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизне факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 22.02.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021
Дата на публикуване в сайта 2021-12-20
Наименование на конкурса Съвременен английски език (когнитивно-прагматичен дискурс анализ)
Професионално направление 2.1. Филология
Научна специалност Съвременен английски език (когнитивно-прагматичен дискурс анализ)
Катедра Чужди езици и приложна лингвистика
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 20.01.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 4/07.07.2021 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 71 от 27.08.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-12-20
Наименование на конкурса Икономика и управление(икономика на недвижимата собственост)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление(икономика на недвижимата собственост)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 22.02.2022 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-05-10
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международни финанси)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати

гл. ас. д-р Силвия Захариева Кирова

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Йорданка Йосифова Статева
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
Становища: проф. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
проф. д-р Даниела Николова Бобева - Филипова
доц. д.н. Калоян Димитров Симеонов
доц. д-р Гергана Илиева Михайлова - Борисова
доц. д-р Ирина Петкова Казанджиева - Йорданова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 10.06.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-26
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрна и екологична политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрна и екологична политика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 27.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-16
Наименование на конкурса Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (конкурентоспособност и фирмена организация)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 17.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-15
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 20.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-15
Наименование на конкурса Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (управление на креативния бизнес и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 17.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-08
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Икономика и организация на труда (пенсионни системи, демографско развитие и пазар на труда)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 10.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 7/09.12.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1 от 05.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-04-08
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и организация на труда (мотивация, обучение и развитие на човешките ресурси)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 10.05.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-01-22
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансово счетоводство)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансово счетоводство)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати

гл. ас. д-р Лиляна Костадинова Камбурова

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д-р Снежана Александрова Башева
проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
Становища: проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян
проф. д-р Румяна Савова Пожаревска
проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова
доц. д-р Камелия Димитрова Савова - Симеонова
доц. д-р Венцислав Димчев Вечев
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ научното жури не установява наличие на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 15.03.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-01-22
Наименование на конкурса Управление на конкурентоспособността
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Управление на конкурентоспособността
Катедра Институт по творчески индустрии и бизнес
Факултет Институт по творчески индустрии и бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 23.02.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2021-01-08
Наименование на конкурса Спорт (волейбол)
Професионално направление 7.6. Спорт
Научна специалност Спорт (волейбол)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 11.02.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-12-16
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика и управление на енергетиката)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика и управление на енергетиката)
Катедра Икономика на транспорта и енергетиката
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 20.01.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-12-14
Наименование на конкурса Икономика и управление (бизнес информационни системи и иновации)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (бизнес информационни системи и иновации)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 15.01.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-12-11
Наименование на конкурса Икономика и управление (транспортно предприемачество)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (транспортно предприемачество)
Катедра Икономика на транспорта и енергетиката
Факултет Икономика на инфрастуктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 14.01.2021 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/08.07.2020 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 75 от 25.08.2020 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-11-13
Наименование на конкурса Икономика и организация на труда (индустриални отношения и здравословни и безопасни условия на труд)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и организация на труда (индустриални отношения и здравословни и безопасни условия на труд)
Катедра Човешки ресурси и социална защита
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 14.12.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-24
Наименование на конкурса Спорт (футбол)
Професионално направление 7.6. Спорт
Научна специалност Спорт (футбол)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес
Кандидати
Доклад на научното жури 27.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-24
Наименование на конкурса Спорт (баскетбол)
Професионално направление 7.6. Спорт
Научна специалност Спорт (баскетбол)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 27.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-23
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (модели за проектиране на уеб базирани информационни системи)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (модели за проектиране на уеб базирани информационни системи)
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 26.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-14
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати

гл. ас. д-р Ивелина Петкова Жечева - Радева

Резюмета: резюмета
Рецензии: проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
доц. д-р Красимир Василев Йорданов
Становища: проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов
проф. д-р Бисер Йорданов Славков
проф. д-р Георги Стефанов Иванов
доц. д-р Емил Асенов Атанасов
доц. д-р Силвия Диметрова Костова
Решение за наличие или липса на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ научното жури не установява наличие на обстоятелства по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ
Доклад на научното жури 16.06.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет назначена на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-14
Наименование на конкурса Математическо моделиране и приложение на математиката (дигитални 3-D геометрични модели)
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (дигитални 3-D геометрични модели)
Катедра Математика
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 26.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-04-07
Наименование на конкурса Икономика и управление (финансиране и инвестиции в недвижими имоти)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (финансиране и инвестиции в недвижими имоти)
Катедра Недвижима собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати
Доклад на научното жури 08.05.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 5/04.12.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 99 от 17.12.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-03-23
Наименование на конкурса Социално управление (корпоративна социална отговорност и основи на управлението)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (корпоративна социална отговорност и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 24.04.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-01-14
Наименование на конкурса Математическо моделиране и приложение на математиката
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Математика
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати
Доклад на научното жури 21.02.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2020-01-03
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на транспорта)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на транспорта)
Катедра Икономика на транспорта и енергетиката
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 06.02.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-12-23
Наименование на конкурса Социално управление (основи на управлението и управление на иновациите)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (основи на управлението и управление на иновациите)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 29.01.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет АС № 3/10.07.2019 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 72 от 13.09.2019 г.
Дата на публикуване в сайта 2019-12-20
Наименование на конкурса Регионално развитие (стратегическо планиране и устойчиво развитие на регионите)
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Научна специалност Регионално развитие (стратегическо планиране и устойчиво развитие на регионите)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати
Доклад на научното жури 21.01.2020 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-12-15
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 15.01.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-20
Наименование на конкурса Политология (международни отношения:европейска политика на България)
Професионално направление 3.3. Политически науки
Научна специалност Политология (международни отношения:европейска политика на България)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 20.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-20
Наименование на конкурса Финансово право
Професионално направление 3.6. Право
Научна специалност Финансово право
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати
Доклад на научното жури 20.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-17
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична политика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична политика)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 19.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-17
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и инвестиции)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и инвестиции)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати
Доклад на научното жури 19.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-10
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати
Доклад на научното жури 11.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-10
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на отбраната)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на отбраната)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-10
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
Катедра МИО и бизнес
Факултет МИП
Кандидати
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент

Решение на Академичния съвет № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69 от 25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 2017-11-10
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен бизнес - глобални вериги за доставка)
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен бизнес - глобални вериги за доставка)
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент